Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII.180.2014 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu "Stadion" w Szudziałowie przy ul. Sportowej 14

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art.40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z obiektu "Stadion", w Szudziałowie przy ul. Sportowej 14 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII.172.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu "Stadion" w Szudziałowie przy ul. Sportowej 14 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2530).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.180.2014
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 września 2014 r.

REGULAMIN
korzystania z obiektu sportowego "Stadion" w Szudziałowie przy ul. Sportowej 14

§ 1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych "Stadion" jest Gmina Szudziałowo.

§ 2. Za okazaniem pracownikowi Urzędu Gminy legitymacji szkolnej udostępnia się następujące boiska sportowe:

1) boisko do siatkówki,

2) boisko do koszykówki,

3) kort tenisowy,

4) boisko ze sztuczną nawierzchnią (Orlik).

§ 3. Mieszkańcy Gminy Szudziałowo oraz zawodnicy UKS "Sudovia" korzystają z obiektu bezpłatnie. Pozostałe osoby w oparciu o ustalony przez Wójta Gminy cennik wnoszą opłaty za korzystanie z:

1) boiska głównego trawiastego,

2) boiska ze sztuczną nawierzchnią,

3) kortu tartanowego (koszykówka, siatkówka, tenis ziemny),

§ 4. Na terenie obiektu zabrania się:

1) korzystania z płyty boiska głównego (trawiasta) bez zezwolenia administratora,

2) jazdy wszelkimi pojazdami na terenie obiektu (nie dotyczy pojazdów obsługi technicznej i administracji obiektu),

3) wnoszenia wszelkiego rodzaju broni,

4) wprowadzania zwierząt na teren obiektu,

5) wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwym,

6) przebywania na terenie stadionu dzieciom do lat 7 bez opieki dorosłych,

7) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

8) zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni oraz urządzeń sportowych.

§ 5. Na terenie "Stadionu" na zasadzie umowy najmu organizowane mogą być imprezy sportowo-rekreacyjne, kulturalne i inne przez osoby fizyczne i prawne z terenu gminy oraz spoza gminy. Za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku odpowiedzialny jest organizator.

§ 6. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe