Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII.182.2014 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 3 i 4, art. 6j ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Szudziałowo podstawą ustalenia i naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określoną w art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi metodą określoną w § 1:

1) 14,00 złotych od jednego mieszkańca przy braku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

2) 7,00 złotych od jednego mieszkańca przy zbiorze i odbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny,

3) 10,00 złotych od gospodarstwa domowego w przypadku rodzin wielodzietnych (co najmniej czworo dzieci w wieku do 18 lat włącznie lub uczące się w systemie dziennym do 25 roku życia włącznie) pod warunkiem zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XIX.127.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 603),

2) Uchwała Nr XXVII.173.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2531).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szudziałowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe