Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/727/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 84 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVIII/767/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 250, poz. 3053).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LXIII/727/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe