Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/731/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące ceny urzędowe ogólnodostępnych biletów zbiorowej komunikacji miejskiej obowiązujących na liniach komunikacyjnych obsługujących obszar Gminy Białystok i gmin sąsiednich objętych obsługą komunikacyjną:

1)

RODZAJE BILETÓW

STREFY TARYFOWE

I

II, III, IV

I+II

I+II+III

B

G2, G3, G4

B+G2

B+G2+G3

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Bilety jednorazowe:

jednoprzejazdowe

2,80

1,40

2,40

1,20

5,20

2,60

7,60

3,80

z e-karty

2,70

1,35

2,30

1,15

5,00

2,50

6,00

3,00

60-minutowy

3,50

1,75

3,50

1,75

7,00

3,50

10,50

5,25

Bilety wieloprzejazdowe:

24-godzinny

10

5

*

*

*

*

*

*

3-dniowy weekendowy

16

8

*

*

*

*

*

*

Bilety okresowe imienne:

miesięczny na jedną linię

70

35

70

35

140

70

170

85

miesięczny na wszystkie linie

80

40

70

35

150

75

180

90

trzymiesięczny na wszystkie linie

230

115

200

100

430

215

510

255

30-dniowy

84

42

74

37

158

79

188

94

Bilety okresowe na okaziciela:

dekadowy na wszystkie linie

44

22

40

20

84

42

104

52

miesięczny na wszystkie linie

122

61

110

55

232

116

282

141

-

RODZAJE BILETÓW

STREFY TARYFOWE

I+II+III+IV

II+III , III+IV

II+III+IV

B+G2+G3+G4

G2+G3 , G3+G4

G2+G3+G4

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Bilety jednorazowe:

jednoprzejazdowe

10,00

5,00

4,80

2,40

7,20

3,60

z e-karty

7,00

3,50

4,40

2,20

5,00

2,50

60-minutowy

14,00

7,00

7,00

3,50

10,50

5,25

Bilety wieloprzejazdowe:

24-godzinny

18

9

*

*

*

*

3-dniowy weekendowy

20

10

*

*

*

*

Bilety okresowe imienne:

miesięczny na jedną linię

190

95

100

50

120

60

miesięczny na wszystkie linie

210

105

100

50

130

65

trzymiesięczny na wszystkie linie

590

295

280

140

360

180

30-dniowy

218

109

104

52

134

67

Bilety okresowe na okaziciela:

dekadowy na wszystkie linie

124

62

60

30

80

40

miesięczny na wszystkie linie

332

166

160

80

210

105

2) bilet specjalny roczny na wszystkie linie, obowiązujący we wszystkich strefach taryfowych, przysługujący określonym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów - 20,00 zł;

2. Opłatę za przewóz zwierząt domowych nie trzymanych na rękach uiszcza się poprzez zakup biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na trasie przejazdu.

3. Bilet jednorazowy zachowuje ważność od momentu skasowania do momentu opuszczenia pojazdu przez Pasażera, jednak nie dłużej niż do zakończenia kursu, na którym podróż została rozpoczęta, a w przypadku biletu jednorazowego 60-minutowego, upływu czasu ważności liczonego od momentu skasowania w kasowniku elektronicznym.

4. Bilety jednorazowe 60-minutowe sprzedawane są tylko w pojazdach i nie upoważniają do przesiadek.

5. Dopuszcza się wykorzystanie dwóch biletów jednorazowych ulgowych obowiązujących w danej strefie taryfowej zamiast jednego normalnego. Bilety należy skasować w kasowniku elektronicznym w odstępie czasu nie przekraczającym 1 minuty.

6. Bilet 24-godzinny zachowuje ważność 24 godziny od momentu skasowania w kasowniku elektronicznym.

7. Bilet 3-dniowy weekendowy zachowuje ważność przez trzy kolejne dni to jest piątek, sobotę i niedzielę, od momentu skasowania w kasowniku elektronicznym.

8. Bilety na strefę I oznaczone są literą B (Białystok). Bilety na strefy II, III i IV posiadają jednolity wzór i oznaczone są literą G (gminny). Bilety na strefę I i II oznaczone są literami BG.

9. Przejazd w strefie I z biletem przeznaczonym do wykorzystania w strefie II, III lub IV, jak i przejazd w strefie II, III lub IV z biletem przeznaczonym do wykorzystania w strefie I, traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu.

10. Bilet wielostrefowy uzyskuje się kasując odpowiednią liczbę biletów jednorazowych oznaczonych literą B lub G pokrywających należność za przewóz w każdej strefie taryfowej na trasie przejazdu, lub łącząc bilet okresowy z odpowiednimi biletami jednorazowymi.

11. Elektroniczną Białostocką Kartę Miejską stanowiącą nośnik biletów zakodowanych na elektronicznej, bezstykowej karcie zbliżeniowej wydaje się pasażerom na następujących warunkach:

1) kartę imienną wydaje się bezpłatnie;

2) przy wydawaniu karty imiennej Pasażer posiadający uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych, zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia wraz z terminem ich ważności, celem zapisania na karcie przysługujących ulg lub zwolnień;

3) rejestracja uprawnień do ulg na karcie imiennej umożliwia zakup elektronicznych ulgowych imiennych biletów okresowych, karta staje się jednocześnie dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień okresowych lub bezterminowych;

4) za wydanie duplikatu karty imiennej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł;

5) kartę na okaziciela wydaje się za opłatą w wysokości 5 zł;

6) na karcie na okaziciela nie rejestruje się uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych.

12. Ustala się promocyjne ceny biletów jednorazowych kupowanych za pomocą elektronicznej Białostockiej Karty Miejskiej. Kwota pobierana przy wejściu do pojazdu odpowiada cenie biletu jednoprzejazdowego obowiązującego na danej linii do końca trasy.

13. Prezydent Miasta Białegostoku w porozumieniu z wójtami gmin objętych obsługą komunikacyjną ustala formy biletów stosowanych do wnoszenia opłat na liniach komunikacyjnych w strefach II, III i IV.

14. Biletów w formie papierowej bez nadrukowanej ceny nie stosuje się.

§ 2. 1. Przedsprzedaż biletów okresowych miesięcznych i trzymiesięcznych uruchamiana jest pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia okresu ich ważności.

2. Przedsprzedaż biletów dekadowych i 30-dniowych uruchamiana jest 28 dni przed terminem rozpoczęcia ich ważności.

3. Przedsprzedaż biletów okresowych w miesiącu poprzedzającym wejście w życie nowych cen urzędowych za usługi przewozowe, dla biletów których okres ważności rozpoczyna się w czasie obowiązywania niniejszej uchwały uruchamiana jest szesnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia w życie niniejszej uchwały, jednakże nie wcześniej niż z dniem jej publikacji.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr LXII/705/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2449 i 2704).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe