Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/732/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 15 ust.1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i 915) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/622/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 38, 268, 1625 i 2452) wprowadza się następujące zmiany:

1) w Załączniku Nr 1 do uchwały wiersz 42 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Miejscowość

Nr inw.

Lokalizacja

Nr przystanku komunikacyjnego

42

Białystok

529

Wiejska

Politechnika Białostocka

03

2) w Załączniku Nr 3 do uchwały wiersz 2, 32, 33, 104, 131, 132, 133, 135, 140, 323, 376, 445, 457, 488 oraz 580 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Miejscowość

Nr inw.

Lokalizacja

Nr przystanku komunikacyjnego

2

Białystok

002

Antoniuk Fabryczny

Aleja Konstytucji 3 Maja

03

32

Białystok

037

Sowlańska

Dojnowska

04

33

Białystok

038

Dojnowska

Sowlańska

01

104

Białystok

125

Świętokrzyska

Ogród działkowy I

04

131

Białystok

160

Świętokrzyska

Ogród działkowy II

06

132

Białystok

161

Aleja Konstytucji 3 Maja

Rzemieślnicza

04

133

Białystok

162

Aleja Konstytucji 3 Maja

Studzienna

06

135

Białystok

164

Aleja Konstytucji 3 Maja

Wysoki Stoczek

03

140

Białystok

170

Aleja Konstytucji 3 Maja

Al. Jana Pawła II

02

323

Białystok

391

Wincentego Rzymowskiego

Stanisława Dubois

01

376

Białystok

463

Świętokrzyska

Orzechowa

08

445

Białystok

547

Wincentego Witosa

Osiedle Słoneczny Stok

01

457

Białystok

561

Wrocławska

Aleksandra Rybnika

03

488

Białystok

600

Al. Jana Pawła II

Pomnik

08

580

Białystok

744

Wiadukt

Politechnika Białostocka

01

3) w Załączniku Nr 3 do uchwały dodaje się wiersz 598, 599 oraz 600 w brzmieniu:

Lp.

Miejscowość

Nr inw.

Lokalizacja

Nr przystanku komunikacyjnego

598

Białystok

182

Plac Jana Pawła II

Pałac Branickich

01

599

Białystok

124

Świętokrzyska

Antoniukowska

02

600

Białystok

258

Wierzbowa

Rondo Ronalda Regana

03

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe