Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/735/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50 a i 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązujących w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 50 a i 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, poz. 1448, z 2013 r., poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r., poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych, na koszt właściciela lub posiadacza, obowiązujących w 2015 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Naliczanie kosztów następuje w przypadku wyjazdu do miejsca zdarzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej Białegostoku nr XIII/110/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50 a i 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/735/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 września 2014 r.

Cennik opłat za usunięcie lub przemieszczanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu
strzeżonym w przypadku określonym w art. 50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym obowiązujących w 2015 r.

L.p.

Opis wykonywanej czynności (załadunek, transport, rozładunek oraz czynności towarzyszące)

Cena brutto za usługę

1.

Usunięcie roweru, motoroweru, motocykla

80,00 zł

2.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

150,00 zł

3.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

500,00 zł


L.p.

Opis wykonywanej czynności

Cena brutto za dobę

1.

Przechowywanie roweru, motoroweru, motocykla

10,00 zł

2.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

15,00 zł

3.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

40,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/735/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 września 2014 r.

Cennik opłat za usunięcie lub przemieszczanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu
strzeżonym w przypadku określonym w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym obowiązujących w 2015 r.

L.p.

Opis wykonywanej czynności (załadunek, transport, rozładunek oraz czynności towarzyszące)

Cena brutto za usługę

1.

Usunięcie roweru, motoroweru

80,00 zł

2.

Usunięcie motocykla

100,00 zł

3.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

300,00 zł

4.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t. do 7,5 t.

400,00 zł

5.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. do 16,0 t.

650,00 zł

6.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t.

1000,00 zł

7.

Usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

1000,00 zł


L.p.

Opis wykonywanej czynności

Cena brutto za dobę

1.

Przechowywanie roweru, motoroweru

10,00 zł

2.

Przechowywanie motocykla

20,00 zł

3.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

25,00 zł

4.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t. do 7,5 t.

40,00 zł

5.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. do 16,0 t.

50,00 zł

6.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t.

100,00 zł

7.

Przechowywanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

150,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/735/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 września 2014 r.

Wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (art. 130a ust. 2a) obowiązujących w 2015 r.

L.p.

Rodzaj pojazdu

Opłata

1.

Rower, motorower

40,00 zł

2.

Motocykl

50,00 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

150,00 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t. do 7,5 t.

200,00 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. do 16,0 t.

300,00 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t.

500,00 zł

7.

Pojazd przewożącego materiały niebezpieczne

500,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe