Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/277/14 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § § 4,5,6 oraz § § 11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016 i Nr 217, poz.1281; z 2012r., poz.849, 951 i 1529 oraz z 2014r. poz.179, 180 i 1072) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

1. Obwód głosowania Nr 22 w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Augustowie, ul. Szpitalna 12.

2. Obwód głosowania Nr 23 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Procardia" w Augustowie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy ul. Marii Konopnickiej 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Na niniejszą uchwałę przysługuje wyborcom, w liczbie co najmniej 15, prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Augustowa i Urzędu Miejskiego w Augustowie. Po jednym egzemplarzu przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe