Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/281/14 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/153/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 ) Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/153/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2012r., poz. 4142) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2 . Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2uchwały są pomocą de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2013.352.1).Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, w przypadku podmiotu gospodarczego w sektorze drogowego transportu pasażerskiego 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro''.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczącza Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe