Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wyszki

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.[1])) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 140, poz. 1623) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/287/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 418).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr XXIV/287/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr V/30/11
RADY GMINY WYSZKI

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[2])) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.[3])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Wyszki uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".

§ 2. [4]) (uchylony).

§ 3. 1.[5]) Zespół jest powoływany w drodze zarządzenia Wójta spośród przedstawicieli właściwych instytucji, podmiotów i organizacji w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Odwołanie członka Zespołu następuje:

1) na wniosek podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje;

2) na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu;

3) po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole.

3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu.

§ 4. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.

3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.

5. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.

§ 5. [6]) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

§ 6. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu a w szczególności:

1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;

3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji;

4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

4. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 8. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

§ 9. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.

§ 10. Członkowie Zespołu określą organizację pracy oraz sposób dokumentowania prac Zespołu i grup roboczych.

§ 11. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

[4]) przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXIV/287/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 418), który wszedł w życie z dniem 14 lutego 2014 r.

[5]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 14 lutego 2014 r.

[6]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 14 lutego 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe