Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wyszki

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[1])) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4179) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XX/233/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2755) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 lipca 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr XX/233/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA VIII/70/03
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 sierpnia 2003 r.

w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach nadany uchwałą Nr XIV/104/97 Rady Gminy Wyszki z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach, zmieniony uchwałami:

1) Nr IX/83/99 z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach,

2) Nr XII/107/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach,

3) Nr XIX/159/2000 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach,

4) Nr XXI/180/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik

do uchwały Nr VIII/70/03

Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 sierpnia 2003 r.

STATUT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WYSZKACH

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach, zwany dalej "Zakładem", jest jednostką budżetową Gminy Wyszki.

§ 2. 1. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),

4) uchwały Nr XIV/104/97 Rady Gminy Wyszki z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach.

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.

Nazwa, siedziba i zakres działania.

§ 3. Celem Zakładu jest realizacja zadań Gminy Wyszki oraz zaspokajanie społecznych potrzeb jej mieszkańców.

§ 4. Zakład ma siedzibę w Wyszkach przy ul. Usługowej 11.

§ 5. 1. Do zakresu działania Zakładu należy:

1) zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną,

2) koordynacja rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,

3) (uchylony),

4) (uchylony),

5) wywóz i utylizacja nieczystości stałych,

6) wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,

7) obsługa kotłów gazowych, olejowych i węglowych w kotłowniach będących własnością Gminy,

8) realizacja inwestycji gminnych i remontów obiektów komunalnych,

9) świadczenie usług transportowych własnym sprzętem, w tym dowóz dzieci do szkół,

10) [3]) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,

administrowanie lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy,

11) bieżące utrzymanie placów gminnych i terenów zieleni,

11a) [4]) naprawa, konserwacja i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,

12) wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236.).

1a. Wójt może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji innych zadań niż wymienione w ust. 1, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych gminy, zapewniając na ich realizację odpowiednie środki finansowe.

2. Zakład realizuje swoje zadania poprzez:

1) budowę, rozbudowę, konserwację i eksploatację ujęć wody i sieci wodociągowej,

2) rozbudowę, konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

3) zapewnienie ciągłości i niezawodności usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

4) zawieranie umów z właścicielami lub użytkownikami obiektów odprowadzającymi ścieki,

5) zawieranie umów z odbiorcami wody,

6) naliczanie opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków,

7) analizę kosztów działalności gospodarki wodno-ściekowej,

8) ustalanie taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w odniesieniu do analizy kosztów oraz przedkładanie tych taryf Radzie Gminy do zatwierdzenia,

9) realizację inwestycji i remontów zlecanych przez Wójta,

10) wykonywanie bieżących napraw i remontów w ramach środków pochodzących z czynszów lub dotacji.

§ 6. Zakład swoją działalnością obejmuje teren gminy Wyszki.

Rozdział 3.

Zarządzanie i administracja.

§ 7. 1. Strukturę Zakładu określa Kierownik, mając na względzie prawidłową jego działalność.

2. Szczegółowy zakres działania Zakładu, podział czynności i odpowiedzialności pracowników określa Kierownik.

§ 8. 1. Zakładem zarządza i reprezentuje go Kierownik, który działa w granicach umocowania określonego przez Wójta Gminy w odrębnym pełnomocnictwie.

2. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Kierownikiem dokonuje Wójt, który sprawuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Zakładu.

§ 9. Do kompetencji Kierownika Zakładu należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą Zakładu,

2) bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników Zakładu,

3) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

4) zawieranie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

5) zapewnia prawidłowe zabezpieczenie mienia Zakładu,

6) zapewnia prawidłową i zgodną z przepisami realizację zadań,

7) dysponuje środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie Gminy na wydatki Zakładu.

§ 10. W przypadku nieobecności Kierownika funkcję tę pełni pracownik przez niego wyznaczony, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem.

Rozdział 4.

Majątek i finanse.

§ 11. Majątkiem Zakładu są środki trwałe i ruchome przekazane przez Radę Gminy w formie uchwały.

§ 12. Zakład gospodaruje samodzielnie powierzonym mu mieniem.

§ 13. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. (uchylony).

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe.

§ 15. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy Wyszki.

§ 16. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 17. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin pracy nadany przez Kierownika Zakładu w formie zarządzenia.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XX/233/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2755), który wszedł w życie 13 lipca 2013 r.

[4]) dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 13 lipca 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe