Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/221/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.594 t.j. z późn. zm), art.12 § 4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134) na wniosek Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. W zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast tworzy się odrębny obwód głosowania w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 2. Ustala się numer odrębnego obwodu głosowania, jego granice i siedzibę obwodowej komisji wyborczej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż Józef Sokolik


Załącznik do Uchwały Nr XLV/221/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 września 2014 r.

Numer, granice odrębnego obwodu głosowania oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej


6


Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

Szpital Ogólny
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Szpitalna 5

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe