Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/223/14 Rady Gminy Raczki

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004 i poz. 1146) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXVI/156/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3257) wprowadza się, następujące zmiany:

1) § 6 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.";

2) § 7 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe