Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/233/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r poz.595, poz. 645, z 2014r poz. 379, poz. 1072) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r poz. 674, poz. 675, poz. 829, poz. 1291, poz. 1623, poz. 1645, poz. 1650, z 2014r poz. 567, poz. 598) Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, nadany Uchwałą Nr XXIX/206/06 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 17 lipca 2006r, zmieniony Uchwałą Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr XIV/112/08 z dnia 28 maja 2008r.

§ 2. Nadaje się nowy Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Siemiatyczach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Pierlejewski


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/233/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 25 września 2014 r.

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, zwany dalej "Urzędem" wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Urząd jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu:

- działającą w formie jednostki budżetowej

- realizacją zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej

3. Siedzibą Urzędu jest miasto Siemiatycze.

4. Terenem działania Urzędu jest obszar Powiatu Siemiatyckiego obejmujący:

1) miasto: Siemiatycze,

2) miasto i gminę Drohiczyn,

3) gminy: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo,
Siemiatycze.

5. Zwierzchnictwo nad Urzędem sprawuje Starosta Siemiatycki.

§ 2. Urząd działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595
z późn. zmianami),

2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zmianami),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zmianami),

5) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202),

6) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r, poz. 330),

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r, nr 43,
poz. 225),

7) innych przepisów regulujących zadania i kompetencje organów powiatu oraz publicznych służb zatrudnienia.

8) regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach i niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Urzędu

§ 3. Celem działania Urzędu jest realizacja zadań Państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, oraz aktywizacji zawodowej.

§ 4. Do zadań Urzędu należy:

1) wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zmianami).

2) realizowanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Urzędu

§ 5. 1. Działalnością Powiatowego Urzędu Pracy kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.

2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy reprezentuje Urząd na zewnątrz.

3. Dyrektora Urzędu wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Starosta Siemiatycki.

4. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

5. Dyrektor Urzędu wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec Zastępcy Dyrektora
i pozostałych pracowników Urzędu.

6. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy ustawy
z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych.

§ 6. 1. Dyrektor kieruje działalnością Powiatowego Urzędu pracy za pomocą zastępcy Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych.

2. Dyrektor Urzędu wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników tego Urzędu oraz osoby przebywające na jego terenie.

3. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora.

4. Zastępca Dyrektora Urzędu zastępuje Dyrektora tego Urzędu w czasie jego nieobecności w Urzędzie Pracy.

§ 7. Zasady funkcjonowania Urzędu szczegółową strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa "Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach" uchwalony przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Urzędu

§ 8. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z zasadami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych obowiązujących w jednostkach budżetowych.

2. Działalność merytoryczną Powiatowy Urząd Pracy będzie prowadził w oparciu
o przydzielone środki z Funduszu Pracy, a także pozyskiwane z innych źródeł, a zwłaszcza
z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, także innych źródeł określonych
w odrębnych przepisach.

3. Urząd prowadzi rachunek dochodów własnych. Źródła dochodów określa odrębna uchwała Rady Powiatu.

4. Podstawą gospodarki finansowej jest zatwierdzony przez Radę Powiatu roczny plan finansowy.

5. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

6. Pracownicy Urzędu wynagradzani są według zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą
z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§ 10. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe