Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/234/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznawania nagród i wyróżnień za osiągniecia sportowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8, art., 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 31ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715), Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznawać z budżetu Powiatu Siemiatyckiego okresowe stypendia sportowe zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

§ 2. 1. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XI/73/07 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym.

2. Traci moc uchwała Nr XII/82/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Zarządu Powiatu Siemiatyckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Pierlejewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/234/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Szczególną formą uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wyników sportowych zawodników z terenu Powiatu Siemiatyckiego są stypendia sportowe.

2. Ewidencję osób uhonorowanych stypendiami prowadzi Starostwo Powiatowe

w Siemiatyczach.

§ 2. 1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane za wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

3. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie powiatu siemiatyckiego. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych powiatu.

Dział II.
Tryb przyznawania stypendium

§ 3. 1. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu Siemiatyckiego w drodze uchwały, po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, w skład której wchodzą: przedstawiciel Zarządu Powiatu jako Przewodniczący, przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, przedstawiciel Wydziału Finansowo-Budżetowego, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, oraz pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

3. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniach zwoływanych według potrzeb.

4. Stypendia mogą być przyznane osobom uprawiającym sport w klubach mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

5. Wniosek o stypendium kieruje się do Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, składając go

w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu).

6. Wniosek o przyznanie stypendium dla zawodnika składa jego klub sportowy w terminie do

dnia 30 września każdego roku, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych zawodnika za ostatni rok. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem.

7. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:

a) posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,

b) został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe.

8. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem umowę

stypendialną . Wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego

Regulaminu.

9. Zawodnikowi może być przyznane stypendium sportowe z budżetu Powiatu

Siemiatyckiego, jeżeli:

a) nie pobiera stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu objętej programem szkolenia,

b) nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej.

10. Przyznanie stypendium zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu również

nagród i wyróżnień.

Dział III.
Tryb pozbawiania stypendium

§ 4. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium na wniosek jego klubu sportowego, po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną, jeżeli:

a) utracił zdolność do uprawiania sportu,

b) zaprzestał realizacji programu szkolenia,

c) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

d) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

e) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

f) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej

niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest

wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik

nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium nie przysługuje

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu

powstania okoliczności wskazanych w § 4 ust. 2.

4. Stypendium pozbawia Zarząd Powiatu Siemiatyckiego w drodze uchwały.

5. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi

do 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami

naliczonymi od dnia wypłaty stypendium.

6. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 5

zawodnik zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki liczone za każdy dzień zwłoki.

Dział IV.
Postanowienia końcowe

§ 5. 1. Wysokość stypendium sportowego ustala się w kwocie od 100,00 do 400,00 zł. brutto

miesięcznie biorąc pod uwagę:

a) znaczenie danego sportu dla Powiatu siemiatyckiego,

b) osiągnięty wynik,

c) stopień spełniania przez sportowca kryteriów określonych w § 3 ust.7.

2. Wypłata stypendium może nastąpić jednorazowo lub może być rozłożona na 10 rat

miesięcznych zgodnie z umową zawartą przez Zarząd Powiatu z zawodnikiem.

3. Stypendysta zobowiązany jest do wydatkowania środków uzyskanych ze stypendium na

rozwój swojej kariery sportowej.

4. Stypendysta zobowiązany jest do godnego reprezentowania i promowania Powiatu

Siemiatyckiego.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/234/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 25 września 2014 r.

Regulamin przyznania nagród i wyróżnień za wybitne osiagnięcia sportowe

Zawodnikom indywidualnym, zawodnikom wchodzącym w skład drużyn sportowych, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym posiadającym licencję zawodnika jak i nieposiadającym tej licencji oraz trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w uzyskaniu tych osiągnięć przez zawodników, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

§ 1. 1. Prawo ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie mają zawodnicy, którzy:

zakwalifikowali się i wzięli udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz międzyszkolnym (ujętych w kalendarzach zawodów sportowych stowarzyszeń i klubów sportowych) zgodnie z poniższym regulaminem.


2. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1 winni mieszkać na stale na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

3. Nagrodę i wyróżnienie Zarządu Powiatu mogą otrzymać trenerzy i działacze sportowi zasłużeni w uzyskaniu przez zawodników wysokich osiągnięć, o których mowa w ust.1.

4. Nagrody i wyróżnienia dla zawodników, drużyn, trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za zajęcie miejsc medalowych stanowią nagrody rzeczowe (puchary, statuetki, książki

i inne) zwane dalej nagrodami.

5. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny ( zawodnik ) lub zbiorowy ( drużyna).

6. Nagrody moga być przyznane w każdej kategorii wiekowej.

7. Nagrody mogą być przyznane uczestnikom imprez sportowych, trenerom reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu powiatu siemiatyckiego:

1) za osiągnięcia sportowe I stopnia, II stopnia, III stopnia,

2) za inne osiągnięcia sportowe w przypadku posiadania środków finansowych.

§ 2. Nagrody są przyznawane przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego w oparciu o ocenę Komisji

Opiniującej w skład której wchodzą:

1. Starosta Siemiatycki

2. Przedstawiciel Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych

3. Pracownik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.


§ 3. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie powiatu siemiatyckiego.

2. Wniosek o nagrodę/wyróżnienie kieruje się do Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, składając go w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, w terminie do 30 marca roku budżetowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu)

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody/wyróżnienia.

§ 4. 1. Wnioski o nagrodę/wyróżnienie powinny zwierać:

1) dane wnioskodawcy (nazwa stowarzyszenia, adres, telefon),

2) dane osobowe kandydata ( imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nazwa stowarzyszenia ),

3) dane dotyczące dotychczasowej działalności, informacje o osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda/wyróżnienie,

4) uzasadnienie wniosku, to jest wyszczególnione osiągnięcia sportowe wraz z dokumentacją potwierdzającą te osiągnięcia,

5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5. 1. Obrady Komisji Opiniującej odbywać się będą w terminie ustalonym przez Starostę Siemiatyckiego.

2. Wysokość oraz formę nagrody dla poszczególnych kandydatów określa Komisja Opiniująca w zależności od uchwalonego przez Radę Powiatu budżetu powiatu na dany rok.

3. Liczba oraz wysokość nagród i wyróżnień jest uzależniona od możliwości finansowych Powiatu Siemiatyckiego w danym roku kalendarzowym.

4. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za to samo osiągnięcie tylko jeden raz w roku.


Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 2
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe