Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/195/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.595, poz.645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 ust. 2 uchwały Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 190, poz.2302) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe