Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/196/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356, z 2013 r. poz.1563 oraz z 2014 r. poz. 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Kleszczele limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 12 punktów;

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 15 punktów.

§ 2. 1. Punkty sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od:

1) szkół i przedszkoli;

2) obiektów sakralnych i cmentarzy;

3) dworców kolejowych;

4) obiektów sportowych.

2. Odległość wymienioną w ust.1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektów wskazanych w ust.1.

§ 3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) na targowiskach;

2) na przystankach komunikacji publicznej;

3) na placach zabaw;

4) na terenie kąpielisk, basenów kąpielowych, miejsc do kąpieli;

5) na terenie parków, skwerów.

§ 4. Dopuszcza się odstępstwa od ustaleń zawartych w § 2 i w § 3 w przypadku wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie obiektów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i w § 3 pkt 4 i 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/99/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 124, poz.1289).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe