Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/208/14 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 września 2014r.

o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Jaświły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jaświły, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/105/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 listopada 2012r. o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r., poz. 4147).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik do uchwały Nr XXXVI/208/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2014 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JAŚWIŁY

§ 1. 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków;

a) za wysługę lat;

b) motywacyjnego;

c) funkcyjnego;

d) za warunki pracy.

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli;

4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jaświły, obowiązujące od dnia l stycznia 2013 r.

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ust. l, określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę - Karta Nauczyciela;

2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 416 i 922);

3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 283, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1265, 1317, 1650, z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811) dla których Gmina Jaświły jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także odpowiednio zespół szkół.

Dział I.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 31 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca -począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku;

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dział II.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. 1. Dla nauczycieli tworzy się odpis na fundusz motywacyjny w wysokości 5 %wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy Jaświły, w ramach posiadanych środków finansowych.

3. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:

1) nauczycielom w kwocie do 200 zł miesięcznie;

2) dyrektorom szkół - do 200 zł miesięcznie.

§ 6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1) uzyskiwanie przez uczniów (z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela) dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

3) rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

4) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy:

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

6) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 7. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze w skali gminy.

§ 8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz jego przyznania (uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy Jaświły.

§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dział III.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 11. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy w wysokości - 100 zł;

2) funkcję opiekuna stażu w wysokości - 50 zł;

3) kierownik świetlicy w wysokości - 300 zł.

§ 12. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:

1) dyrektorowi Zespołu Szkół - do 1.500 zł;

2) zastępcy dyrektora Zespołu Szkół - do 750 zł;

3) dyrektorowi szkoły podstawowej powyżej 6-ciu oddziałów - do 800

4) dyrektorowi szkoły podstawowej do 6-ciu oddziałów - do 600 zł;

5) dyrektorowi punktu przedszkolnego - do 400zł.

§ 13. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 14. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1, 3 i 4 (uwzględniając wielkość szkoły, liczbę oddziałów i uczniów) ustala:

1) dla dyrektorów - Wójt Gminy Jaświły;

2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły.

§ 15. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub innej funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

§ 16. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2, nie wyklucza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 12.

§ 17. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dział IV.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 18. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą pracę z młodzieżą, u której nastąpiło naruszenie sprawności organizmu, z przyczyn szczegółowo określonych w rozporządzeniu oraz w § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) w wysokości - 3zł do stawki godzinowej.

§ 19. Nauczycielowi przysługuje dodatek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości 25 % stawki godzinowej.

§ 20. 1. Prawo do dodatków za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek przysługuje od tego dnia.

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Dział V.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 21. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy. Obliczenia stawki za jedną godzinę przeliczeniową dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

2. Wynagrodzenie przysługuje również nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizowali zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

§ 22. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 21:

1) przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane;

2) wypłaca się z dołu.

Dział VI.
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

§ 23. 1. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze wynosi 1,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Fundusz, o którym mowa w ust.1, dzieli się następująco:

1) 80 % funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół;

2) 20 % funduszy przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

§ 24. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy, osobom spośród kandydatów zgłoszonych do nagrody przez dyrektorów szkół. Wniosek o nagrodę organu prowadzącego powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

Dział VII.
NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY

§ 25. 1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzime uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł;

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 18 zł;

3) przy trzech osobach w rodzinie - 26 zł;

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 34 zł.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się mieszkających z nim wspólnie:

1) małżonka;

2) dzieci (do ukończenia nauki) pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.

4. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

§ 26. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego;

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, razem z wynagrodzeniem za pracę

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe