Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 212/XLI/14 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659) Rada Miasta Zambrów po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi/ulice :

- ulica Chopina;

- ulica Łanowa;

- droga od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do granicy administracyjnej miasta Zambrów.

§ 2. Przebieg dróg określony jest odpowiednio w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 212/XLI/14
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 września 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 212/XLI/14
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 września 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 212/XLI/14
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 września 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe