Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 217/XLI/14 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) Rada Miasta Zambrów, na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie do przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

§ 2. Ustala się granicę i numer obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji

14

Szpital Powiatowy
w Zambrowie

Szpital Powiatowy w Zambrowie;
ul. Papieża Jana Pawła II 3;
tel. 86 276-36-45

§ 3. Uchwałę należy przekazać Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe