Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/172/14 Rady Gminy Janów

z dnia 18 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 021 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 105 021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się pla dochodów o kwotę 6 255 , w tym:

1) na zadania bieżące - 6 255 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 203 951 , w tym :

1) na zadania bieżące -142 610 zł,

2) na zadania majątkowe - 61 341 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105 185 , w tym:

1) na zadania bieżące- 25 513 zł,

2) na zadania majątkowe - 79 672 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2014 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2014 rok dotyczący dotacji udzielanych w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 13 007 983 zł tego:

- bieżące w wysokości - 12 564 783

- majątkowe w wysokości - 443 200 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 13 385 850 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 11 556 583

- majątkowe w wysokości - 1 829 267

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 377 867 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/150/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok paragraf 7 otrzymuje brzmienie : Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów- w kwocie 532 860 zł

§ 6. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2014 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/172/14
Rady Gminy Janów
z dnia 18 września 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/172/14
Rady Gminy Janów
z dnia 18 września 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/172/14
Rady Gminy Janów
z dnia 18 września 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/172/14
Rady Gminy Janów
z dnia 18 września 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Powiat Sokólski

1 513 974

720

72095

Urząd Marszałkowski

77 030

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

206 339

921

92116

Biblioteka w Janowie

93 661

Razem

300 000

1 591 004

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

300 000

0

1 591 004

W YJAŚNIENIE

1. Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - dotacja na współudział w zadaniu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"- 77 030 zł

2. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność - 300 000 zł.

3. Dotacja dla Powiatu Sokólskiego na inwestycje:

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B,1313B,1316B Korycin-Rudka-Milewszczyzna-Aulakowszczyzna-Przystawka-Janów-Długi Ług-Ostra Góra-Łosiniec (inwestycja realizowana przez gminę Korycin)- 1 300 000

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina-Sadowo-Nowinka-Romanówka-Holiki-Majewo-

Trzcianka-do drogi wojewódzkiej nr 671- 213 974 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/172/14
Rady Gminy Janów
z dnia 18 września 2014 r.

OBJAŚNIENIA

1. Wprowadzono do budżetu dotację na zadanie "Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białousach " na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.01-20-266/13-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku. Dotacja dotyczy zadań majątkowych i zakupów bieżących.

2. Na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.339.2014.BB wprowadzono do budżetu środki na "Wyprawkę szkolną"

3. Na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.363.2014.BB zmniejszono dotacje na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

4. Zwiększono plan wydatków na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendium sportowe oraz jako wkład własny budżetu gminy na stypendia socjalne.

5. Zmniejszono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa ", dotacja została zmniejszona na podstawie aktualnego harmonogramu przekazywania środków pieniężnych.

6. Zwiększono wydatki na opracowanie operatu wodno prawnego na potrzeby stacji uzdatniania wody w Janowie i w Białousach

7. Zwiększono wydatki na inwestycję przebudowy drogi gminnej we wsi Kamienica.

8. Zwiększono wydatki na zakup tablicy informacyjnej na potrzeby inwestycji "Budowa placu zabaw dla dzieci w parku wiejskim w Janowie wraz z instalacją monitoringu"

9. Zwiększono wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych

10. Zwiększono wydatki na okresowe przeglądy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz na zakup energii na oczyszczalni ścieków

11. Na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.398.2014.MA zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne a zwiększono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

12. Zwiększono wydatki na zakup paliwa na potrzeby dowożenia uczniów do szkół.

13. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na Hali Sportowej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe