Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 286/14 Wójta Gminy Narew

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r . poz. 379 ) oraz § 11 pkt 4,5 uchwały Nr XXXVII/270/14 Rady Gminy Narew z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2014 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 14 540 151,33 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13 043 476,33zł,

- majątkowe w wysokości 1 496 675,00zł,

2) po stronie wydatków - 14 664 084,33 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 279 222,33 zł,

- majątkowe w wysokości 2 384 862,00zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 123 933,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Narew


mgr Czesław Kazimierz Młodzianowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 286/14
Wójta Gminy Narew
z dnia 29 września 2014 r.

Zmiany w dochodach

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13 384,00

0,00

42 530,00

55 914,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

0,00

42 530,00

42 530,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

42 530,00

42 530,00

bieżące razem:

13 000 946,33

0,00

42 530,00

13 043 476,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 303,00

0,00

0,00

7 303,00

majątkowe

majątkowe razem:

1 496 675,00

0,00

0,00

1 496 675,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 393 194,00

0,00

0,00

1 393 194,00

Ogółem:

14 497 621,33

0,00

42 530,00

14 540 151,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 400 497,00

0,00

0,00

1 400 497,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/14
Wójta Gminy Narew
z dnia 29 września 2014 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

50 000,00

0,00

50 000,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

13 004 733,00

0,00

13 004 733,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13 384,00

42 530,00

55 914,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

42 530,00

42 530,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

28 725,00

28 725,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 235,00

4 235,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 790,00

3 790,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 980,00

4 980,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0,00

600,00

600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

200,00

200,00

Razem:

1 566 821,33

42 530,00

1 609 351,33

Ogółem:

1 4 621 554,33

42 530,00

1 4 664 084,33

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe