Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 566/14 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 37 276,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 37 276,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 15 003,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 85305 § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem sali oddziału Złobka Miejskiego w Grajewie.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 72 023 830,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 221 062,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 802 768,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 79 183 650,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 906 445,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 277 205,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 566/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadan ia własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 168 092,00

0,00

5 168 092,00

75011

Urzędy wojewódzkie

495 374,00

0,00

495 374,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 803,00

- 4 000,00

11 803,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 056,00

2 000,00

18 056,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 308,00

2 000,00

30 308,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 190 549,00

0,00

4 190 549,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

27 544,00

- 2 055,00

25 489,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

2 055,00

2 055,00

758

Różne rozliczenia

240 458,00

- 15 003,00

225 455,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

240 458,00

- 15 003,00

225 455,00

4810

Rezerwy

240 458,00

- 15 003,00

225 455,00

801

Oświata i wychowanie

26 171 750,00

0,00

26 171 750,00

80101

Szkoły podstawowe

11 155 460,00

10 950,00

11 166 410,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 503,00

2 000,00

14 503,00

4260

Zakup energii

427 850,00

14 960,00

442 810,00

4270

Zakup usług remontowych

28 000,00

- 4 000,00

24 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

95 871,00

5 000,00

100 871,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

7 914,00

- 2 000,00

5 914,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

12 200,00

- 1 500,00

10 700,00

4430

Różne opłaty i składki

9 543,00

- 1 050,00

8 493,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

11 020,00

- 2 460,00

8 560,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 110 617,00

2 100,00

1 112 717,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

- 2 000,00

11 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 951,00

- 1 500,00

2 451,00

4260

Zakup energii

27 783,00

5 600,00

33 383,00

80110

Gimnazja

7 171 619,00

- 13 050,00

7 158 569,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 623,00

1 000,00

7 623,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

23 000,00

- 1 000,00

22 000,00

4260

Zakup energii

272 242,00

- 10 000,00

262 242,00

4270

Zakup usług remontowych

28 000,00

- 1 000,00

27 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 696,00

- 1 000,00

5 696,00

4430

Różne opłaty i składki

7 026,00

- 1 050,00

5 976,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

63 204,00

- 1 998,00

61 206,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 325,00

- 1 998,00

9 327,00

80195

Pozostała działalność

230 565,00

1 998,00

232 563,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

144 000,00

1 998,00

145 998,00

852

Pomoc społeczna

5 510 965,00

0,00

5 510 965,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 740 545,00

0,00

1 740 545,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12 850,00

- 600,00

12 250,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

960,00

600,00

1 560,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 363 712,00

15 003,00

1 378 715,00

85305

Żłobki

790 851,00

15 003,00

805 854,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

15 003,00

15 003,00

85395

Pozostała działalność

558 065,00

0,00

558 065,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 519,00

- 59,00

49 460,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 519,00

- 4,00

6 515,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

2 159,00

59,00

2 218,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

278,00

4,00

282,00

Razem:

72 217 090,00

0,00

72 217 090,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 566/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 września 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 37 276,00 zł są następujące:

1) dokonuje się przesunięcia 4 000,00 zł w rozdz. 75011 z § 4040 USC - 2 000 zł do § 4210 USC na zakup materiałów biurowych oraz z § 4040 WSO - 2 000 zł do § 4300 WSO na wydatki związane z zakupem usług (ksero dokumentów, serwis oprogramowania, LEX, korespondencja),

2) dokonuje się przesunięcia kwoty 2 055,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 na czynsz za lokal użytkowy położony na parterze budynku os. Południe 36 w Grajewie (biblioteka pedagogiczna) - umowa użyczenia z Zarządem Województwa Podlaskiego,

3) dokonuje się przesunięcia kwoty 5 600,00 zł z rozdz. 80101 § 4350 - 2 000,00 zł, § 4370 - 1 500,00 zł, § 4430 - 1 050,00 zł, z rozdz. 80110 § 4430 - 1 050,00 zł do rozdz. 80103 § 4260 - 5 600,00 zł na zakup energii w ZSM Nr 1,

4) dokonuje się przesunięcia kwoty 22 960,00 zł z rozdz. 80101 § 4270 - 4 000,00 zł, § 4700 - 2 460,00 zł, z rozdz. 80103 § 4210 - 2 000,00 zł, § 4240 - 1 500,00 zł, z rozdz. 80110 § 4240 - 1 000,00 zł, § 4260 - 10 000,00 zł, § 4270 - 1 000,00 zł, § 4280 - 1 000,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 - 2 000,00 zł, § 4260 - 14 960,00 zł, § 4300 - 5 000,00 zł, do rozdz. 80110 § 3020 - 1 000,00 zł na zakup energii, wydatki związane z bhp pracowników, usługi przewozu uczniów na zawody sportowe, na konserwację komputerów w ZSM Nr 2,

5) w celu zabezpieczenia środków na odpis podstawowy zfśs nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie dokonuje się przesunięcia kwoty 1 998,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 80195 § 4440,

6) w rozdz. 85219 dokonuje się przesunięcia kwoty 600,00 zł z § 4140 do § 4280 na przeprowadzenie planowanych badań profilaktycznych pracowników,

7) w ramach planu wydatków projektu POKL p.n. "Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji" realizowanego przez MOPS dokonuje się przesunięcia kwoty 63,00 zł w rozdz. 85395 z § 4017 - 59,00 zł, § 4019 - 4,00 zł do § 4127 - 59,00 zł i § 4129 - 4,00 zł na opłacenie składek Funduszu Pracy.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2014 r. w kwocie 15 003,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 85305 § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem sali oddziału Złobka Miejskiego w Grajewie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe