Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 9 października 2014r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Gminy Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 i art. 183 oraz art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147,
poz. 881, Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje
do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Gminy Sejny.

1. Rada Gminy Sejny uchwałą nr XXXVIII/180/2014 z dnia 30 września 2014 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Józefa Żukowskiego w okręgu wyborczym nr 9 z listy wyborczej
nr 14 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina, wskutek śmierci.

2. W związku z tym, że data wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sejny przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, a mandat radnego pozostaje nieobsadzony.

3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie
na terenie okręgu wyborczego nr 9 i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach


Danuta Poniatowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe