Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/183/14 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. 1 Zalicza się do kategorii dróg gminnych następującą drogę:

1) Dziadkowice (droga krajowa Nr 19) - Osmola - Hornowo.

2. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przebiegu drogi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska


Załącznik do Uchwały Nr XXV/183/14
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 26 września 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe