Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/184/14 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. G oraz art. 40, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/235/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Dziadkowice wprowadza się następujące zmiany:

1. Treść § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki, stan środków obrotowych i innych zgodnie z uchwałą budżetową Gminy oraz zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach publicznych.

2. Dyrektor Zakładu może zaciągać zobowiązania do wysokości kwot określonych w rocznym planie finansowym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe