Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/189/14 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zmiany statutu Hornowszczyzna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/155/09 w sprawie nadania statutu sołectwu Hornowszczyzna wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 10 otrzymuje brzmienie:

1 Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 20% mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim nie uzyska się obecności 20% uprawnionych do głosowania, zebranie przeprowadzane jest po upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania i jest ważne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe