| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/219/14 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 7 października 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Szepietowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014, poz.379) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) Rada Miejska w Szepietowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia uczęszczającego do tego przedszkola w wysokości 75% wydatków bieżących najbliższej gminy na prowadzenie przedszkoli publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. Jako podstawę do wyliczenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjmuje się wysokość zaplanowanych wydatków bieżących wpisanych w uchwale budżetowej najbliższej gminy na prowadzenie przedszkoli publicznych na dany rok, natomiast liczbę dzieci ustala się w oparciu o dane uzyskane z najbliższej gminy o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w roku poprzednim. Pod uwagę bierze się wysokość wydatków bieżących oraz liczbę dzieci uczęszczających do wszystkich przedszkoli publicznych prowadzonych przez najbliższą gminę.

2. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez najbliższą gminę.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole. Zakres danych zawartych ww. wniosku został określony we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Raty dotacji przekazywane są w wysokości określonej jako iloczyn stawki dotacji należnej na jednego ucznia i aktualnej liczby uczniów uczęszczającej do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu.

§ 3. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza i przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (w miesiącu grudniu do 5 grudnia) informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Informacja ta stanowi podstawę do obliczenia i przekazania dotacji na dany miesiąc.

2. Przekazaną dotację należy wykorzystać do 31 grudnia roku kalendarzowego, na który została przyznana, a dotację niewykorzystaną lub pobraną nienależnie zwrócić na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza rozliczenie miesięczne otrzymanej dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków, w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, na który została przekazana dotacja.

2. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza rozliczenie roczne otrzymanej dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, na który została przekazana dotacja.

3. Dotacja rozliczana jest na podstawie faktycznego wykonania w danym roku wydatków bieżących na prowadzenie przedszkoli publicznych przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, oraz faktycznej liczby uczniów uczęszczających w danym roku do przedszkoli publicznych prowadzonych przez najbliższą gminę. Rozliczenia dotacji dokonuje się do końca kwietnia roku następnego po roku, na który została udzielona dotacja. Przepis §1 ust. 1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio. Faktyczne wykonanie ustala się na podstawie danych za rok budżetowy, którego dotyczą sprawozdania: Rb-28Sw zakresie wydatków i Rb-27S w zakresie wysokości dochodów za wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

4. Jeśli dotacja przekazana niepublicznym przedszkolom na dany rok została przekazana w wysokości większej niż wynika z rozliczenia dokonanego zgodnie z ust. 3, podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconej dotacji w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia faktu nadpłaty. Zwrot nadpłaconej dotacji może zostać dokonany poprzez potrącenie z kwoty dotacji przysługującej niepublicznemu przedszkolu w kolejnym miesiącu po miesiącu, w którym stwierdzono fakt nadpłaty dotacji.

5. Jeśli dotacja przekazana niepublicznym przedszkolom na dany rok została przekazana w wysokości mniejszej niż wynika z rozliczenia dokonanego zgodnie z ust. 3, wyrównanie niedopłaconej kwoty dotacji zostanie przekazane niepublicznemu przedszkolu w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia faktu niedopłaty.

§ 5. 1. Podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola są zobowiązane do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu gminy w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji

b) opisu przeznaczenia wydatku.

§ 5. 1. Podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola są zobowiązane do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu gminy w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji

b) opisu przeznaczenia wydatku.

§ 6. 1. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szepietowie na podstawie pisemnego upoważnienia. Jeden egzemplarz upoważnienia przekazuje się organowi prowadzącemu przedszkole przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

2. Kontrolę o której mowa w ust. 1 przeprowadza się w siedzibie jednostek kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostkach.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji , w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji z danymi zawartymi w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania w niepublicznych przedszkolach,

2) ewidencję księgową i dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków przedszkola określonych w ustawie o systemie oświaty.

4. Jeśli dokumentacja finansowa jest prowadzona poza siedzibą przedszkola, podmiot kontrolowany zobowiązany jest zapewnić jej dostępność na czas kontroli w siedzibie dotowanego przedszkola.

5. Osoby kontrolujące mają prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania, a także innej wskazanej przez kontrolującego, niezbędnej do przeprowadzenia kontroli,

2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotów, o których mowa w ust. 2,

3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych,

4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień,

5) żądania od kontrolowanego sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,

6) podpisywania dokumentów dotyczących kontroli

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza się pisemny protokół, który zawiera termin kontroli, miejsce kontroli, imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę, zarządzającego kontrolę, podstawy prawne, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli oraz ewentualne uwagi i zalecenia. Po jednym egzemplarzu protokołu otrzymują: jednostka kontrolowana (z poświadczeniem otrzymania protokołu) oraz Burmistrz Szepietowa. Protokół jest podpisywany przez osoby dokonujące kontroli oraz dyrektora kontrolowanego przedszkola.

2. W ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli podmiot kontrolowany może złożyć dodatkowe wyjaśnienia i zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli. W takim przypadku podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu składa pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy. Odmowę podpisania odnotowuje się w protokole kontroli.

4. W przypadku zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień, zastrzeżeń lub odmowy podpisania protokołu kontrolujący podejmuje dodatkowe działania, w razie konieczności również kolejną kontrolę, w celu wyjaśnienia wszystkich budzących wątpliwości okoliczności.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/11/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 9 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szepietowo dla niepublicznych przedszkoli (Dz. Urz.Woj. Podl z 2008 r. Nr 234, poz. 2411) oraz uchwała Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szepietowo dla niepublicznych przedszkoli Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 35 poz. 477

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 października 2014 r.

Wniosek o przyznanie dotacji na .............. rok.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa (w przypadku osoby prawnej)/imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) i adres organu prowadzącego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Numer i data wpisu przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w ........... roku:

Ogółem z gminy Szepietowo

Styczeń - sierpień

Wrzesień - grudzień

Ogółem z innych gmin
(jakich wymienić)

RAZEM

5. Planowana liczba dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola w ........... roku:

Ogółem z gminy Szepietowo

Styczeń - sierpień

Wrzesień - grudzień

Ogółem z innych gmin
(jakich wymienić)

RAZEM

6. Nazwa banku i numer rachunku, na który ma być przekazana dotacja:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o liczbie dzieci oraz wysokości otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniu.

....................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 października 2014 r.

Informacja o liczbie uczniów uczęszczających do
...............................................................................................................................

(nazwa niepublicznego przedszkola)

w miesiącu .......................... według stanu na dzień ............................................

L. p.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Adres zamieszkania dziecka

W tym liczba dzieci niepełnosprawnych: ........

....................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

Termin składania informacji: do 10 dnia każdego miesiąca (w miesiącu grudniu do 5 grudnia)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/219/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 października 2014 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za miesiąc .............. ............. roku.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa (w przypadku osoby prawnej)/imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) i adres organu prowadzącego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Nr REGON: .....................................

4. Kwota dotacji otrzymanej w miesiącu ................. ................roku: ..................................... zł

5. Wykorzystanie dotacji:

L.p.

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji

Wysokość poniesionych wydatków (w zł)

1.

Wynagrodzenia osobowe

2.

Pochodne od wynagrodzeń

3.

Inne (wymienić jakie)

RAZEM

....................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

Termin składania rozliczenia: do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, na który została przekazana dotacja.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/219/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 października 2014 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za .............. rok.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa (w przypadku osoby prawnej) imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) i adres organu prowadzącego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Nr REGON: ..................................................

4. Kwota dotacji otrzymanej w ................... roku: ..................................... zł

5. Wykorzystanie dotacji:

L. p.

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji

Wysokość poniesionych wydatków (w zł)

1.

Wynagrodzenia osobowe

2.

Pochodne od wynagrodzeń

3.

Inne (wymienić jakie)

RAZEM

6. Kwota dotacji niewykorzystanej: ..................................... zł

....................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

Termin składania rozliczenia: do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, na który została przekazana dotacja.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »