| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Starosty Augustowskiego; Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 15 września 2014r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Bargłów Kościelny zadań Powiatu Augustowskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1212 B Barszcze - Dreństwo - Woźnawieś położoną na terenie Gminy Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust 2 w zw. z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu 230/XXXIV/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przekazania Gminie Bargłów Kościelny zadania zarządzania drogą powiatową oraz uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XXIV/194/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny porozumienia z Zarządem Powiatu Augustowskiego o przejęciu przez Gminę Bargłów Kościelny zadań Powiatu Augustowskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1212B Barszcze- Dreństwo - Woźnawieś położoną na terenie Gminy Bargłów Kościelny, strony mniejszego porozumienia postanawiają co następuje:

§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przejmuje zadanie w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1212B Barszcze - Dreństwo - Woźnawieś, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych .

§ 2. W związku z przekazaniem zadań, o których mowa w § 1, Przekazujący nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

§ 3. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa po dwóch latach od zakończenia inwestycji pt. "Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze- Dreństwo- Woźnawieś od km 0+000 do km 5+725" współfinansowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

§ 4. Porozumienie traci moc po uznaniu przez strony niemożliwości wykonania inwestycji, o której mowa w § 3. ze względu na brak środków finansowych wynikających z nieotrzymania przez Przejmującego dofinansowania z Programu wymienionego w § 3.

§ 5. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą stron.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dwa egzemplarze dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przekazujący Przyjmujący

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »