| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 423/14 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 40.000,00 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 40.000,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 11.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.981.768,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 20.794.779,84 zł

2) dochody majątkowe kwota 3.186.989,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.581.976,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.331.290,84 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.250.686,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 423/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 września 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

678 154,00

40 000,00

718 154,00

85295

Pozostała działalność

127 534,00

40 000,00

167 534,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

127 534,00

40 000,00

167 534,00

Razem:

20 714 253,00

40 000,00

20 754 253,00

DOCHODY OGÓŁEM

23 981 768,84

dochody bieżące

2 079 479,84

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 766 275,00

dochody majątkowe

3 186 989,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

3 052 789,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

34 200,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 423/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 września 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 635 088,22

0,00

2 635 088,22

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

- 250,00

5 250,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

100,00

150,00

250,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

670,00

100,00

770,00

Razem:

3 225 715,84

0,00

3 225 715,84

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 226 455,00

0,00

1 226 455,00

40002

Dostarczanie wody

1 226 455,00

0,00

1 226 455,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

185 000,00

3 000,00

188 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

49 000,00

- 3 000,00

46 000,00

750

Administracja publiczna

2 685 302,00

0,00

2 685 302,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 121 868,00

0,00

2 121 868,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 472,00

- 1 000,00

4 472,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85 481,00

1 000,00

86 481,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

266 845,00

0,00

266 845,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

167 021,00

0,00

167 021,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 500,00

1 500,00

32 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

- 3 000,00

6 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 500,00

2 500,00

852

Pomoc społeczna

1 372 879,00

40 000,00

1 412 879,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

381 210,00

0,00

381 210,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500,00

- 100,00

7 400,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

100,00

700,00

85295

Pozostała działalność

267 534,00

40 000,00

307 534,00

3110

Świadczenia społeczne

195 534,00

40 000,00

235 534,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

1 000,00

4 000,00

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

150 000,00

0,00

150 000,00

85395

Pozostała działalność

150 000,00

0,00

150 000,00

4307

Zakup usług pozostałych

74 330,00

2 907,00

77 237,00

4309

Zakup usług pozostałych

3 935,00

153,00

4 088,00

4417

Podróże służbowe krajowe

4 385,00

- 2 907,00

1 478,00

4419

Podróże służbowe krajowe

232,00

- 153,00

79,00

Razem:

20 307 885,00

40 000,00

20 347 885,00

WYDATKI OGÓŁEM

23 541 976,84

w tym:

wydatki bieżące

17 331 290,84

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 366 674,60

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 775 112,03

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 591 562,57

2) Dotacje na zadania bieżące

183 798,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 676 543,24

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

781 275,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

323 000,00

wydatki majątkowe

6 250 686,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 205 186,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 154 723,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 423/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 września 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania - 40.000,00 zł

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostki - 11.410,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »