| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/282/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, 768), w wykonaniu uchwały Nr XLV/235/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Stawiski, nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 z póź. zmianami.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 roku dotyczącą terenu działki nr 956 położonej w obrębie gruntów miasta Stawiski zwaną dalej "zmianą planu".

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 2,04 ha.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek planu zatytułowany: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Stawiski", sporządzony na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią zmiany planu są następujące załączniki do niniejszej uchwały :

1) załącznik Nr 1 - rysunek zmiany planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice obszaru objętego zmianą planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-darowania;

c) przeznaczenie terenów określone symbolami przeznaczenia terenu;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne;

e) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej dotyczące:

- obsługi komunikacyjnej: główny wjazd na działkę, strefa parkingów;

- trasy przebiegu ciągu pieszego i ściezki rowerowej;

- trasy przebiegu linii elektroenergetycznych 15 kV i nn; 6 pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

2) załącznik Nr 2 - roztrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) załącznik Nr 3 - roztrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 4. 1. W uchwale Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski dotyczącej obszaru pomiędzy ulicą Kossaka, a rzeką Dzierzbia (teren działki nr 956), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: U, UG,UK,UI;";

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony środowiska terenu otwartego, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN*W o powierzchni około 1,6 ha :

1) teren ZN - zieleń niska - łąka położona w dolinie rzeki Dzierzbia,

2) teren W - wody otwarte - rzeka Dzierzbia.";

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U o powierzchni około 0,65 ha plan ustala:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu handlu i gastronomii towarzyszeniem zespołu parkingowego;

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacji, ciąg pieszy i ścieżka rowerowa, obiekty małej architektury zieleń urządzona;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) zasady zagospodarowania terenu:

- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych;

- obsługę komunikacyjną terenów zabudowy usługowej zapewnia się z istniejącej drogi dojazdowej KD - ulica Kossaka;

- zabudowa usługowa realizowana w wyznaczonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

- obowiązek zabezpieczenia niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce, realizacja miejsc postojowych we wskazanej strefie parkingów, 5mp/100m2 pow. użytkowej, dla gastronomii 25mp/100 miejsc konsumpcyjnych;

- w zagospodarowaniu terenu uwzględnić ciąg pieszy i ścieżkę rowerową;

- wzdłuż ulic należy wprowadzić zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej;

- dopuszcza się podział terenu na dwie nowe działki budowlane z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej z istniejącej ulicy KD pod warunkiem spełnienia wymogów: minimalnej powierzchnia działki 3000 m2 i prostopadłości linii podziału do linii rozgraniczającej ulicy Kossaka;

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 40%;

b) warunki zabudowy i realizacja budynków:

- nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy usługowej dwie kondygnacje nadziemne, zakaz podpiwniczania obiektów, maksymalna wysokość budynków 9,0 m, dachy o nachyleniu do 30°;

- maksymalna szerokość elewacji frontowej od strony ulicy Zjazd do 32 m, od strony ulicy Kossaka do 47 m z warunkiem rozbicia elewacji budynku poprzez wycofanie poszczególnych części o różnych funkcjach oraz wprowadzenie dużych przeszkleń;

- zakaz stosowania blachy jako okładziny ścian zewnętrznych;

- obsługa komunikacyjna terenów zapewniona została poprzez bezpośredni dostęp do ulicy Kossaka;

- linie zabudowy nieprzekraczalne, zostały określone na rysunku zmiany planu;

c) zasady uzbrojenia technicznego:

- zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych nastąpi poprzez przyłącze indywidualne do projektowanej sieci wodociągowej;

- odprowadzenie ścieków przewiduje się poprzez indywidualne przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków;

- odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni dróg ująć w system kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczajace;

- zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków, podgrzewania wody przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła przy wykorzystaniu paliwa proekologicznego;

- zaopatrzenie w gaz ziemny zgodnie z programem lub koncepcją gazyfikacji, realizacja sieci gazowej w oparciu o projekty budowlane sporządzone zgodnie z przepisami szczególnymi;

- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych w wysokości 90,0 kW poprzez budowę przyłącza z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Zjazd. W przypadku zwiększonego zaotrzebowania mocy dopuszcza się budowę stacji transformatorowej, której zasilanie przewidzieć linią kablową SN 15kV od istniejącej linii;

3) ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem zmiany planu, pobieranej jednorazowo w momencie zbycia nieruchomości w okresie do 5 lat od dnia w którym zmiana planu miejscowego stanie się obowiązująca, w wysokości dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami:

- przeznaczonych pod zabudowę usługową U - w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent);

- przeznaczonych pod zabudowę zieleń niską i wody otwarte ZN*W - w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent);

2. Zmienia się rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski w następujący sposób:

- teren oznaczony symbolem ZN*W pomniejsza się o teren projektowanej zabudowy usługowej oznaczonej nowym symbolem przeznaczenia terenu U, zgodnie z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;".

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/282/14
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 września 2014 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Stawiski.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/282/14
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 września 2014 r.

ROZTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 ust. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, 768) Rada Miejska w Stawiskach postanawia, co następuje:

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego nie wniesiono uwag w trybie art. 17 ust.11 w/w ustawy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/282/14
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 września 2014 r.

ROZTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisywanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Stawiski, oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, 768) Rada Miejska w Stawiskach postanawia, co następuje:

- w granicach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »