Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej; Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie przekazania między zarządcami dróg zarządzania drogami powiatowymi Nr 1340B Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka i Nr 1344B Dąbrowa Białostocka - Nowa Wieś

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) strony zawierają porozumienie o następującej treści:

zawarte w Sokółce pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego w osobach:

1. Franciszek Budrowski - Starosta Sokólski

2. Alicja Rysiejko - Wicestarosta

zwanym dalej "Przekazującym"

a Gminą Dąbrowa Białostocka reprezentowaną przez Burmistrza Tadeusza Ciszkowskiego zwanym dalej "Przyjmującym".

§ 1. Przekazujący powierza a Przyjmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu dróg powiatowych: Nr 1340B Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka, Nr 1344B Dąbrowa Białostocka - Nowa Wieś, wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 21, 22, 40 i 42, a także z przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.

§ 2. 1. W związku z przekazaniem funkcji zarządcy i zarządu drogi, o której mowa w § 1. Przekazujący nie ponosi żadnych kosztów finansowych związanych z zarządzaniem drogami.

2. Wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z zawarcia porozumienia ponosi Przejmujący.

§ 3. 1. Porozumienie wygasa po 2 latach od zakończenia inwestycji polegającej na przebudowie dróg powiatowych: Nr 1340B Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka, Nr 1344B Dąbrowa Białostocka - Nowa Wieś, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015.

2. Zasady współfinansowania inwestycji o której mowa w ust. 1 określi odrębna umowa zawarta między stronami porozumienia.

§ 4. W razie naruszenia prawa obowiązującego w zakresie sprawowania funkcji zarządcy i zarządu drogi lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu zawartego przez strony.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 7. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Starosta


Franciszek Budrowski


Wicestarosta


Alicja Rysiejko


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej


Tadeusz Ciszkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe