Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 283/14 Wójta Gminy Płaska

z dnia 13 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały Nr 1518/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na 2014 rok, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 9.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 14.693.102,95 zł, z tego:

- dochody bieżące 8.659.867,48 zł.;

- dochody majątkowe 6.033.235,47 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 11.952.205,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8.562.048,48 zł.;

- wydatki majątkowe 3.390.157,47 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 131 750,00

0,00

3 131 750,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 131 750,00

0,00

3 131 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

2 500,00

5 000,00

4270

Zakup usług remontowych

37 500,00

- 2 500,00

35 000,00

750

Administracja publiczna

1 438 287,00

0,00

1 438 287,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 299 200,00

0,00

1 299 200,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

6 500,00

1 000,00

7 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 000,00

- 1 000,00

5 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

102 062,00

0,00

102 062,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

100 062,00

0,00

100 062,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 700,00

- 100,00

24 600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

350,00

100,00

450,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

736 860,80

0,00

736 860,80

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

219 400,00

- 2 000,00

217 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

54 800,00

- 2 000,00

52 800,00

90013

Schroniska dla zwierząt

18 000,00

2 000,00

20 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

1 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

1 000,00

13 000,00

Razem:

10 990 126,80

0,00

10 990 126,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

897 955,08

0,00

897 955,08

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

873 000,00

0,00

873 000,00

3110

Świadczenia społeczne

821 970,00

- 3 970,00

818 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 000,00

3 970,00

23 970,00

Razem:

962 079,15

0,00

962 079,15

Razem własne wydatki, z tego:

10 990 126,80

0,00

10 990 126,80

Własne wydatki bieżące:

7.599.969,33

0,00

7.599.969,33

Własne wydatki majątkowe:

3.390.157,47

0,00

3.390.157,47

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

962 079,15

0,00

962 079,15

Razem:

11.952.205,95

0,00

11.952.205,95


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 283/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w ramach rozdziału 60016 kwoty 2.500,00 zł. na zakup masy mineralno-asfaltowej do uzupełniania ubytków na drogach gminnych;

2) przeniesienie w ramach rozdziału 75023 kwoty 1.000,00 zł. na opłaty za służbowe telefony komórkowe;

3) przeniesienie w ramach rozdziału 75412 kwoty 100,00 zł. na opłaty za karty SIM zainstalowane w stacji alarmowania do powiadamiania o alarmie w jednostkach OSP;

4) przeniesienie w ramach rozdziału 85212 kwoty 3.970,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczeń społecznych za świadczeniobiorców;

5) przeniesienie w ramach działu 900 kwoty 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na: 1.000,00 zł. na opiekę nad bezpańskim koniem, 1.000,00 zł. na opłatę za pobyt psów w schronisku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe