Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 290/14 Wójta Gminy Płaska

z dnia 11 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr 1518/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na 2014 rok, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 1.939,70 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 1.939,70 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 46.850,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 14.695.042,65 zł., z tego:

- dochody bieżące 8.661.807,18 zł.;

- dochody majątkowe 6.033.235,47 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 11.954.145,65 zł., z tego:

- wydatki bieżące 8.563.988,18 zł.;

- wydatki majątkowe 3.390.157,47 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 11 września 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

24 000,00

5 165,00

29 165,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

24 000,00

5 165,00

29 165,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

5 165,00

5 165,00

Razem:

13 731 023,80

5 165,00

13 736 188,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

2 974,70

2 974,70

80101

Szkoły podstawowe

0,00

2 974,70

2 974,70

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 974,70

2 974,70

852

Pomoc społeczna

897 955,08

- 6 200,00

891 755,08

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

14 000,00

- 6 200,00

7 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 000,00

- 6 200,00

7 800,00

Razem:

962 079,15

- 3 225,30

958 853,85

Razem własne dochody, z tego:

13 731 023,80

5 165,00

13 736 188,80

Własne dochody bieżące:

7.697.788,33

5.165,00

7.702.953,33

Własne dochody majątkowe:

6.033.235,47

0,00

6.033.235,47

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

962 079,15

- 3 225,30

958 853,85

Razem:

14.693.102,95

1.939,70

14.695.042,65


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 11 września 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 131 750,00

0,00

3 131 750,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 131 750,00

0,00

3 131 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4 500,00

9 500,00

4270

Zakup usług remontowych

35 000,00

- 4 500,00

30 500,00

710

Działalność usługowa

52 550,00

0,00

52 550,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

40 000,00

- 1 250,00

38 750,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

- 1 250,00

38 750,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

8 750,00

1 250,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 750,00

1 250,00

10 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

102 062,00

0,00

102 062,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

100 062,00

0,00

100 062,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 600,00

- 7 000,00

17 600,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

11 000,00

21 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

- 2 000,00

8 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

- 2 000,00

500,00

851

Ochrona zdrowia

61 000,00

0,00

61 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55 000,00

0,00

55 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 100,00

2 900,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

100,00

100,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

218 338,00

5 165,00

223 503,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30 003,00

5 165,00

35 168,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

5 165,00

5 165,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

736 860,80

0,00

736 860,80

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

217 400,00

- 3 000,00

214 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

25 000,00

30 000,00

4270

Zakup usług remontowych

29 000,00

- 25 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

52 800,00

- 3 000,00

49 800,00

90013

Schroniska dla zwierząt

20 000,00

5 000,00

25 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

5 000,00

18 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

82 000,00

- 2 000,00

80 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 800,00

- 2 000,00

28 800,00

Razem:

10 990 126,80

5 165,00

10 995 291,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

2 974,70

2 974,70

80101

Szkoły podstawowe

0,00

2 974,70

2 974,70

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

29,45

29,45

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

2 945,25

2 945,25

852

Pomoc społeczna

897 955,08

- 6 200,00

891 755,08

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

14 000,00

- 6 200,00

7 800,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14 000,00

- 6 200,00

7 800,00

Razem:

962 079,15

- 3 225,30

958 853,85

Razem własne wydatki, z tego:

10 990 126,80

5 165,00

10 995 291,80

Własne wydatki bieżące:

7.599.969,33

5.165,00

7.605.134,33

Własne wydatki majątkowe:

3.390.157,47

0,00

3.390.157,47

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

962 079,15

- 3 225,30

958 853,85

Razem:

11.952.205,95

1.939,70

11.954.145,65


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 290/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 11 września 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.801, rozdz.80101 § 2010 o kwotę 2.974,70 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

2) zmniejszenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85213 § 2010 o kwotę 6.200,00 zł. przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

3) zwiększenie dotacji celowej w dz.854, rozdz.85415 § 2040 o kwotę 5.165,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna".

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w ramach działu 600 kwoty 4.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych;

2) przeniesienie w ramach działu 710 kwoty 1.250,00 zł. za sporządzanie map i innych opracowań geodezyjnych;

3) przeniesienie w ramach działu 754 kwoty 11.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont garażu OSP w Mołowistym;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz.801, rozdz.80101 o kwotę 2.974,70 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

5) przeniesienie w ramach działu 851 kwoty 100,00 zł. na wypłatę delegacji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6) zmniejszenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85213 § 4130 o kwotę 6.200,00 zł. przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych;

7) zwiększenie dotacji celowej w dz.854, rozdz.85415 § 3260 o kwotę 5.165,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna";

8) Przeniesienie w ramach działu 900 kwoty 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup części do serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 5.000,00 zł. na opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe