Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 292/14 Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146) oraz Uchwały Nr 1518/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na 2014 rok, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 24.058,00 zł oraz na korekcie klasyfikacji budżetowej rozliczanych projektów na kwotę 28.276,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na: zwiększeniu o kwotę 24.058,00 zł., korekcie klasyfikacji budżetowej rozliczanych projektów na kwotę 29.576,58 zł., przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 25.256,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 14.719.100,65 zł., z tego:

- dochody bieżące 8.657.588,60 zł.;

- dochody majątkowe 6.061.512,05 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 11.978.203,65 zł., z tego:

- wydatki bieżące 8.558.469,60 zł.;

- wydatki majątkowe 3.419.734,05 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 września 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

82 270,05

0,00

82 270,05

85395

Pozostała działalność

82 270,05

0,00

82 270,05

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

31 016,14

- 17 830,09

13 186,05

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 473,44

- 3 146,49

2 326,95

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

38 913,40

17 830,09

56 743,49

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6 867,07

3 146,49

10 013,56

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 394 460,80

0,00

3 394 460,80

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 272 000,00

0,00

3 272 000,00

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

302 445,00

- 7 300,00

295 145,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 969 555,00

7 300,00

2 976 855,00

Razem:

13 736 188,80

0,00

13 736 188,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 666,00

24 058,00

29 724,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

24 058,00

24 058,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

24 058,00

24 058,00

Razem:

958 853,85

24 058,00

982 911,85

Razem własne dochody, z tego:

13 736 188,80

0,00

13 736 188,80

Własne dochody bieżące:

7.702.953,33

-28.276,58

7.674.676,75

Własne dochody majątkowe:

6.033.235,47

28.276,58

6.061.512,05

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

958 853,85

24 058,00

982 911,85

Razem:

14.695.042,65

24.058,00

14.719.100,65


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 września 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

77 000,00

0,00

77 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

77 000,00

0,00

77 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

8 000,00

12 000,00

4430

Różne opłaty i składki

72 000,00

- 8 000,00

64 000,00

750

Administracja publiczna

1 438 287,00

0,00

1 438 287,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 299 200,00

0,00

1 299 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

- 10 000,00

30 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

400,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

55 000,00

10 000,00

65 000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

800,00

300,00

1 100,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

- 700,00

4 300,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

102 062,00

0,00

102 062,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

100 062,00

0,00

100 062,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

500,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

- 500,00

7 500,00

801

Oświata i wychowanie

3 016 425,00

0,00

3 016 425,00

80101

Szkoły podstawowe

1 423 000,00

0,00

1 423 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

4 680,00

10 680,00

4260

Zakup energii

16 000,00

- 1 920,00

14 080,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 000,00

- 1 500,00

1 500,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

- 1 260,00

1 740,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

82 270,05

0,00

82 270,05

85395

Pozostała działalność

82 270,05

0,00

82 270,05

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

26 868,14

- 13 682,09

13 186,05

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

4 741,44

- 2 414,49

2 326,95

4277

Zakup usług remontowych

4 148,00

- 4 148,00

0,00

4279

Zakup usług remontowych

732,00

- 732,00

0,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

38 913,40

17 830,09

56 743,49

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 867,07

3 146,49

10 013,56

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

736 860,80

0,00

736 860,80

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

214 400,00

0,00

214 400,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

10 445,00

- 7 300,00

3 145,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 540,00

- 1 300,00

240,00

4300

Zakup usług pozostałych

49 800,00

- 1 000,00

48 800,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 700,00

1 000,00

2 700,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

19 555,00

7 300,00

26 855,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 460,00

1 300,00

4 760,00

Razem:

10 995 291,80

0,00

10 995 291,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 666,00

24 058,00

29 724,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

24 058,00

24 058,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

16 080,00

16 080,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

380,00

380,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

60,00

60,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 200,00

2 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 238,00

2 238,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

100,00

100,00

852

Pomoc społeczna

891 755,08

0,00

891 755,08

85295

Pozostała działalność

10 676,08

0,00

10 676,08

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

376,08

- 376,08

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

376,08

376,08

Razem:

958 853,85

24 058,00

982 911,85

Razem własne wydatki, z tego:

10 995 291,80

0,00

10 995 291,80

Własne wydatki bieżące:

7.605.134,33

-29.576,58

7.575.557,75

Własne wydatki majątkowe:

3.390.157,47

29.576,58

3.419.734,05

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

958 853,85

24 058,00

982 911,85

Razem:

11.954.145,65

24.058,00

11.978.203,65


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 292/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 września 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) wprowadzenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wójtów w dz.751, rozdz.75109 § 2010 w kwocie 24.058,00 zł.;

2) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w dz.853, rozdz.85395 w projekcie pn."Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym". Dochody (wydatki) bieżące zostały zmniejszone o 20.976,58 zł., natomiast dochody (wydatki) majątkowe zwiększyły się o 20.976,58 zł.;

3) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w dz.900 rozdz.90001 w projekcie pn. "Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim". Kwota 8.600,00 zł. dotyczy wydatku na zakupy inwestycyjne, tj. zakup bezterminowej licencji na Koncepcje Projektową Platformy S@M;

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w ramach działu 630 kwoty 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę dzierżawy dla Nadleśnictwa Płaska;

2) przeniesienie w ramach działu 750 kwoty 10.700,00 zł. z przeznaczeniem na: 400,00 zł.- opłatę za badania lekarskie pracowników urzędu, 10.000,00 zł. - usługi obce m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem, 300,00 zł.- na wyjazdy służbowe zagraniczne;

3) wprowadzenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wójtów w dz.751, rozdz.75109 w kwocie 24.058,00 zł.;

4) przeniesienie w ramach działu 754 kwoty 500,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za badania lekarskie strażaków;

5) przeniesienie w ramach działu 801 kwoty 4.680,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia z umów zleceń;

6) przeniesienie w dziale 852 kwoty 376,08 zł. (dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;

7) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w dz.853, rozdz.85395 w projekcie pn."Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym". Dochody (wydatki) bieżące zostały zmniejszone o 20.976,58 zł., natomiast dochody (wydatki) majątkowe zwiększyły się o 20.976,58 zł.;

8) dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w dz.900 rozdz.90001 w projekcie pn. "Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim". Kwota 8.600,00 zł. dotyczy wydatku na zakupy inwestycyjne, tj. zakup bezterminowej licencji na Koncepcje Projektową Platformy S@M;

9) przeniesienie w dziale 900 kwoty 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe