Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 351/14 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 2 122,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 2 122,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 18 082 296,00 zł, w tym:

a) bieżące - 16 703 077,00 zł,

b) majątkowe - 1 379 219,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 147 475,00 zł, w tym:

c) bieżące - 15 649 430,00 zł,

d) majątkowe - 3 498 045,00 zł.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 351/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 września 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 2 122,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 2 122,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja Publiczna

2 765 501,00

0,00

2 765 501,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 346 085,00

1 845,00

2 347 930,00

4430

Różne opłaty i składki

53 501,00

1 845,00

55 346,00

75095

Pozostała działalność

135 026,00

- 1 845,00

133 181,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

18 964,00

- 1 845,00

17 119,00

851

Ochrona zdrowia

93 306,00

0,00

93 306,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

91 306,00

0,00

91 306,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4 340,00

- 277,00

4 063,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

544,00

277,00

821,00

Razem:

16 101 454,00

0,00

16 101 454,00

Ogółem

19 147 475,00

- 2 122,00

19 147 475,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 września 2014 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Zmniejszenie planowanych wydatków na diety dla sołtysów o kwotę 1 845,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków o tę kwotę - wdrożenie programu INSPIRE w zakresie publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2) Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 277,00 w rozdziale 85154 w związku z zmianą wysokości odpisu ZFSS dla pracownika świetlicy socjoterapeutycznej.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe