| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/245/2014 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 17 października 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1317, 1650 oraz z 2014 r. poz.7, 290, 538, 598, 642 i 811) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy w postaci materialnego wsparcia, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, zwanego dalej "programem".

2. Formą przyznawanego uczniom motywacyjnego wsparcia materialnego są stypendia.

§ 2. 1. Adresatami programu są uczniowie zamieszkujący na terenie powiatu sokólskiego i kształcący się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

2. Uczniowie przystępujący do programu powinni spełniać następujące warunki:

1) uzyskać w I półroczu lub na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 3,5;

2) posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

3) spełniać jedno z następujących kryteriów:

a) legitymować się osiągnięciami w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, centralnym, międzynarodowym,

b) aktywnie działać na rzecz środowiska lokalnego.

3. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia z dwóch ostatnich półroczy poprzedzających termin złożenia wniosku.

4. W przypadku ucznia legitymującego się pozaszkolnymi sukcesami sportowymi, ocenie podlegają jedynie osiągnięcia reprezentanta klubu sportowego lub organizacji pozarządowej mających swoją siedzibę na terenie powiatu sokólskiego i które poprzez swoją działalność reprezentują powiat sokólski.

§ 3. 1. Uczniowie składają wnioski o stypendia w sekretariacie szkoły, do której uczęszczają, w terminach:

1) do dnia 15 września;

2) do dnia 15 lutego.

2. Dyrektorzy szkół przekazują złożone przez uczniów wnioski do Starostwa Powiatowego w Sokółce w terminach:

1) do dnia 20 września;

2) do dnia 20 lutego.

3. Stypendia są udzielane na okres:

1) od dnia 1 września do 31 stycznia,

2) od dnia 1 lutego do 30 czerwca.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do uchwały, należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych i artystycznych. Punktacji podlegają tylko osiągnięcia z najwyższego zakończonego szczebla konkursu lub olimpiady;

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach lub konkursach sportowych. Punktacji podlegają tylko osiągnięcia z najwyższego zakończonego szczebla konkursu lub olimpiady. W przypadku olimpiad i konkursów sportowych międzynarodowych punktowane będą tylko zawody sportowe rangi mistrzowskiej;

3) zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego lub licencję zawodniczą, w przypadku o którym mowa w §2 ust.4;

4) dokumenty potwierdzające aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego, z których powinno wynikać, czy działalność ma charakter jednorazowy czy stały.

5. W przypadku, gdy uczeń ubiega się o stypendium w dwóch kolejnych edycjach, osiągnięcia przedstawione w jednym wniosku nie mogą być przedłożone w następnym wniosku.

6. Dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia są dyplomy, komunikaty końcowe lub zaświadczenia wydane przez organizatorów (oryginały lub odpisy). Poświadczenia "za zgodność z oryginałem" złożonych przez ucznia dokumentów dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

7. Dokumenty potwierdzające aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego, wydawane przez instytucje, powinny być podpisane przez dyrektora właściwej instytucji.

8. Wnioski o stypendia rozpatruje komisja stypendialna.

9. Stypendia przyznaje Starosta Sokólski, po przedłożeniu dokumentów przez komisję stypendialną.

§ 4. 1. Komisję stypendialną powołuje Zarządu Powiatu Sokólskiego w liczbie od 5 do 7 osób.

2. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

3. Komisja jest powoływana na dany rok szkolny.

4. Do zadań komisji stypendialnej należy:

1) kwalifikacja dokumentacji kandydatów na stypendystów pod względem spełniania wymogów formalnych;

2) rozpatrzenie i ocena wniosków, zgodnie z systemem punktacji stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały;

3) sporządzenie listy kandydatów na stypendystów.

5. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się osoba spokrewniona z członkiem komisji, spokrewniony członek komisji zostaje wyłączony z oceniania wniosku osoby spokrewnionej.

6. Komisja pracuje w oparciu o następujący system punktacji: każdy członek komisji przyznaje kandydatowi punkty. Dwie skrajne punktacje (najwyższa i najniższa) podlegają odrzuceniu, pozostałe punkty podlegają zsumowaniu, a następnie obliczana jest średnia arytmetyczna.

7. Komisja przedkłada listę kandydatów na stypendystów Staroście Sokólskiemu, który przyznaje stypendia.

8. Decyzja Starosty Sokólskiego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 5. Liczbę i wysokość stypendiów określa na dany okres Zarząd Powiatu Sokólskiego, w ramach środków finansowych przeznaczonych na stypendia w budżecie Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/245/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/245/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »