Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 196/XLIII/2014 Rady Gminy Piątnica

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 672

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1092

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1320

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

2328

2328

13

14

2328

2328

14

15

2328

2328

15

2328

2328

Trzy osie

12

17

2328

2328

17

19

2328

2328

19

21

2328

2328

21

23

2328

2328

23

25

2328

2328

25

2328

2328

Cztery osie i więcej

12

25

2328

2328

25

27

2328

2328

27

29

2328

2328

29

31

2328

2700

31

2328

2700

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1548 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1872

1872

18

25

1872

1872

25

31

1872

1872

31

1872

2088

Trzy osie i więcej

12

40

1872

1896

40

2436

2724

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 888 zł.

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1440

1440

18

25

1440

1440

25

1440

1440

Dwie osie

12

28

1440

1440

28

33

1440

1440

33

38

1440

1440

38

1872

1872

Trzy osie i więcej

12

38

1440

1440

38

1872

1416

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1548 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1944 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 156/XXXIV/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4160).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od środków transportowych z tym, że stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do przepisów art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych minister właściwy do spraw finansów publicznych, ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy. W Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 r., poz. 718) dokonano przeliczenia górnych granic stawek kwotowych na 2015 r. zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. i wyniósł on 100,4 (wzrost cen 0,4%).

Natomiast w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P. z dnia 13 października 2014 r. poz. 895) zrealizowano dyspozycję art. 12b ust. 4 ustawy powołanej wyżej zgodnie, z którą ogłoszono minimalne stawki podatku od środków transportowych. Stawki podatku od środków transportowych przeliczane są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy - przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października br., tj. na 1 października 2014 r., wyniósł 4,1776 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 1% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2013 r. wynosił 4,2288 zł. W związku z tym stawki minimalne podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2015 roku, pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do roku bieżącego.

W związku z tym, iż stawki lokalne podatku od środków transportowych są znacznie niższe od maksymalnych wnioskuję aby stawki podatku na 2015 r. wzrosły o 12 zł w każdej kategorii pojazdów. Pozwoli to zmniejszyć skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

Propozycje stawek podatku od środków transportowych przedstawia poniższa tabela:

Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

stawka podatku w 2014 r.

stawka podatku max na 2015r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

660

821,45

672

b) b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1080

1370,38

1092

c) powyżej 9 t do poniżej 12 t

1308

1644,45

1320

Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

stawka podatku w 2014 r.

stawka podatku max na 2015r. MF

stawka podatku min na 2015 r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

stawka podatku w 2014 r.

stawka podatku min na 2015r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

Dwie osie12

13

2316

3138,07

0

2328

2316

138,95

2328

13

14

2316

3138,07

138,95

2328

2316

383,99

2328

14

15

2316

3138,07

383,99

2328

2316

540,96

2328

15

2316

3138,07

540,96

2328

2316

1224,18

2328

Trzy osie

12

17

2316

3138,07

138,95

2328

2316

241,69

2328

17

19

2316

3138,07

241,69

2328

2316

495,77

2328

19

21

2316

3138,07

495,77

2328

2316

643,73

2328

21

23

2316

3138,07

643,73

2328

2316

991,52

2328

23

25

2316

3138,07

991,52

2328

2316

1541,49

2328

25

2316

3138,07

991,52

2328

2316

1541,49

2328

Cztery osie i więcej

12

25

2316

3138,07

643,73

2328

2316

652,76

2328

25

27

2316

3138,07

652,76

2328

2316

1018,62

2328

27

29

2316

3138,07

1018,62

2328

2316

1617,14

2328

29

31

2316

3138,07

1617,14

2328

2688

2398,61

2700

31

2316

3138,07

1617,14

2328

2688

2398,61

2700

Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

stawka podatku w 2014 r.

stawka podatku max na 2015r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

1536

1918,50

1548

Od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach )

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

stawka podatku w 2014 r..

stawka podatku max na 2015r. MF

stawka podatku min na 2015 r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

stawka podatku w 2014 r.

stawka podatku min na 2015 r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

Dwie osie12

18

1860

2425,51

0

1872

1860

37,29

1872

18

25

1860

2425,51

259,78

1872

1860

469,81

1872

25

31

1860

2425,51

547,73

1872

1860

898,94

1872

31

1860

2425,51
3138,07 (powyżej 36t)

1381,13

1872

2076

1894,94

2088

Trzy osie i więcej

12

40

1860

2425,51 3138,07 (powyżej 36t)

1218,53

1872

1884

1684,91

1896

40

2424

3138,07

1684,91

2436

2712

2492,33

2724

Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

stawka podatku w 2014 r.

stawka podatku max na 2015r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

876

1644,45

888

Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

stawka podatku w 2014 r

stawka podatku max na 2015r. MF

stawka podatku min na 2015 r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

stawka podatku w 2014 r

stawka podatku min na 2015 r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

Jedna oś12

18

1428

1918,50

0

1440

1428

24,89

1440

18

25

1428

1918,50

173,93

1440

1428

312,84

1440

25

1428

1918,50
2425,51 (powyżej 36t)

312,84

1440

1428

548,86

1440

Dwie osie

12

28

1428

1918,50

205,57

1440

1428

302,69

1440

28

33

1428

1918,50

599,67

1440

1428

831,18

1440

33

38

1428

1918,50
2425,51 (powyżej 36t)

831,18

1440

1428

1262,56

1440

38

1860

2425,51

1123,66

1872

1860

1662,33

1872

Trzy osie i więcej

12

38

1428

1918,50
2425,51 (powyżej 36t)

661,79

1440

1428

921,50

1440

38

1860

2425,51

921,50

1872

1404

1252,40

1416

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

stawka podatku w 2014 r.

stawka podatku max na 2015r. MF

Propozycja stawki lokalnej na 2015r.

a) mniejszej niż 30 miejsc

1536

1918,50

1548

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1932

2425,51

1944


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe