Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 197/XLIII/2014 Rady Gminy Piątnica

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 158/XXXIV/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4162).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 935) będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2015 roku wynosi: 61,37 zł za 1 dt.

Stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosić będą:

Dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 dt żyta od 1 ha przeliczeniowego tj. 61,37 zł x 2,5 dt = 153,425 zł.

Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 dt żyta od ha fizycznego tj. 61,37 zł x 5 dt = 306,85 zł.

Rada Gminy, w myśl art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381oraz z 2014 r. poz. 40) jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta określonej w wyżej wymienionym komunikacie przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe