Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/250/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 116.841 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 116.841 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 1.008.879 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku do Uchwały Nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2014 r. z późn. zm, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 25.811.664 zł., z tego:

a) dochody bieżące 24.455.616 zł.,

b) dochody majątkowe 1.356.048 zł;

2) plan wydatków w kwocie 27.611.756 zł., z tego:

a) wydatki bieżące 23.307.581 zł,

b) wydatki majątkowe 4.304.175 zł .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/250/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 24 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/250/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 24 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/250/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 24 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/250/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 24 października 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 116.841 zł w związku z nieprzewidzianymi wpływami na poszczególnych paragrafach oraz pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wzrostu dotacji.

II. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami na kwotę 91.754 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu 2014 roku.

III. Wójt Gminy zmniejsza rezerwę celową w związku ze nieprzewidzianymi wydatkami o kwotę 55.144,00.

IV. Zmianie ulega również załącznik inwestycyjny w związku z :

- wniesiono do budżetu wydatek dotyczący projektu wodociągu na kolonii Wiatrak 5.535,00 zł,

- zwiększono kwotę oświetlenia na krajówce o 18.080 zł,

- w rozdziale 75023 zamiast agregatu będzie kupione nowe wyposażenie serwerowni za kwotę 19.000 zł

- OSP zakup pompy szlamowej nasz wkład 3.800 zł,

V. Część zmian została dokonana na podstawie pism przedłożonych przez kierowników jednostek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe