Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 426/14 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 8 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 49.740,00 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 49.740,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 6.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.079.920,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 20.900.519,84 zł

2) dochody majątkowe kwota 3.179.401,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.680.128,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.443.896,84 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.236.232,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 426/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 8 października 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 218,00

49 740,00

64 958,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

49 740,00

49 740,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

49 740,00

49 740,00

Razem:

3 225 715,84

49 740,00

3 275 455,84

DOCHODY OGÓŁEM

24 079 920,84

dochody bieżące

20 900 519,84

w tym:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 766 275,00

dochody majątkowe

3 179 401,00

w tym:

w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

3 045 201,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

34 200,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 426/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 8 października 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 218,00

49 740,00

64 958,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

49 740,00

49 740,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

32 940,00

32 940,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

4 410,00

4 410,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

755,00

755,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

84,00

84,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 400,00

1 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 457,00

4 457,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 143,00

4 143,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 551,00

1 551,00

Razem:

3 225 715,84

49 740,00

3 275 455,84

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

750

Administracja publiczna

2 758 021,00

0,00

2 758 021,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 171 522,00

0,00

2 171 522,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 472,00

1 000,00

5 472,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

86 481,00

1 000,00

87 481,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 000,00

- 1 000,00

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 140 519,00

0,00

6 140 519,00

80101

Szkoły podstawowe

3 020 200,00

- 100,00

3 020 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 869 700,00

- 100,00

1 869 600,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

663 918,00

100,00

664 018,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

100,00

600,00

80110

Gimnazja

1 539 450,00

0,00

1 539 450,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

951 500,00

- 4 000,00

947 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

4 000,00

19 000,00

Razem:

20 402 873,00

0,00

20 402 873,00

WYDATKI OGÓŁEM

23 680 128,84

w tym:

wydatki bieżące

17 443 896,84

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 450 902,60

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 810 950,03

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 639 952,57

2) Dotacje na zadania bieżące

183 798,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 706 883,24

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

782 313,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

320 000,00

wydatki majątkowe

6 236 232,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 190 732,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 142 769,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 426/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 8 października 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań zleconych w kwocie - 49.740,00 zł

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostki - 6.100,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe