Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 428/14 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 14 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 100.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 100.275,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 14.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.180.195,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 21.000.794,84 zł

2) dochody majątkowe kwota 3.179.401,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.680.128,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.543.020,84 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.236.232,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 428/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 października 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

750

Administracja publiczna

72 100,00

1 151,00

73 251,00

75011

Urzędy wojewódzkie

72 100,00

1 151,00

73 251,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

72 100,00

1 151,00

73 251,00

Razem:

3 275 455,84

1 151,00

3 276 606,84

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

718 154,00

99 124,00

817 278,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

366 454,00

82 074,00

448 528,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

366 454,00

82 074,00

448 528,00

85216

Zasiłki stałe

50 804,00

17 050,00

67 854,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

50 804,00

17 050,00

67 854,00

Razem:

20 802 665,00

99 124,00

20 901 789,00

DOCHODY OGÓŁEM

24 180 195,84

dochody bieżące

21 000 794,84

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 766 275,00

dochody majątkowe

3 179 401,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

3 045 201,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

34 200,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 428/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 października 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Administracja publiczna

72 100,00

1 151,00

73 251,00

75011

Urzędy wojeeódzkie

72 100,00

1 151,00

73 251,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10 600,00

1 151,00

11 751,00

852

Pomoc społeczna

2 635 088,22

0,00

2 635 088,22

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 397,00

- 700,00

1 697,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

250,00

700,00

950,00

Razem:

3 275 455,84

1 151,00

3 276 606,84

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

801

Oświata i wychowanie

6 140 519,00

0,00

6 140 519,00

80101

Szkoły podstawowe

3 020 100,00

4 700,00

3 024 800,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

125 000,00

1 755,00

126 755,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 869 600,00

3 700,00

1 873 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

- 800,00

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

39 000,00

- 2 955,00

36 045,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

108 100,00

3 000,00

111 100,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

664 018,00

- 4 700,00

659 318,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

223 000,00

- 4 700,00

218 300,00

80110

Gimnazja

1 539 450,00

0,00

1 539 450,00

4260

Zakup energii

17 000,00

- 500,00

16 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

54 500,00

500,00

55 000,00

852

Pomoc społeczna

1 416 455,00

99 124,00

1 515 579,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

395 104,00

82 074,00

477 178,00

3110

Świadczenia społeczne

395 104,00

82 074,00

477 178,00

85216

Zasiłki stałe

50 804,00

17 050,00

67 854,00

3110

Świadczenia społeczne

50 804,00

17 050,00

67 854,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

150 000,00

0,00

150 000,00

85395

Pozostała działalność

150 000,00

0,00

150 000,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

336,00

3,00

339,00

4419

Podróże służbowe krajowe

79,00

- 3,00

76,00

Razem:

20 402 873,00

99 124,00

20 501 997,00

WYDATKI OGÓŁEM

23 779 252,84

w tym:

wydatki bieżące

17 543 020,84

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 449 147,60

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 809 150,03

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 639 997,57

2) Dotacje na zadania bieżące

183 798,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 807 762,24

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

782 313,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

320 000,00

wydatki majątkowe

6 236 232,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 190 732,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 142 769,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 428/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 października 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych gminy w kwocie - 100.275,00 zł

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostki - 14.003,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe