Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 338/14 Burmistrza Lipska

z dnia 17 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/217/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2014 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 360.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 384.035 zł oraz zmniejszyć wydatki o 24.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.377.068 zł, w tym dochody bieżące 17.223.278 zł i dochody majątkowe 153.790 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.367.068 zł, w tym wydatki bieżące 16.310.917 zł i wydatki majątkowe 1.056.151 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.547.228 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości -10.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 338/14
Burmistrza Lipska
z dnia 17 października 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

287 033,00

149 369,00

436 402,00

01095

Pozostała działalność

287 033,00

149 369,00

436 402,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

282 533,00

149 369,00

431 902,00

Zlecone

282 533,00

149 369,00

431 902,00

750

Administracja publiczna

116 210,00

1 002,00

117 212,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64 210,00

1 002,00

65 212,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

64 200,00

1 002,00

65 202,00

Zlecone

64 200,00

1 002,00

65 202,00

852

Pomoc społeczna

2 796 227,00

144 479,00

2 940 706,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 908 477,00

19 387,00

1 927 864,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 890 377,00

19 387,00

1 909 764,00

Zlecone

1 890 377,00

19 387,00

1 909 764,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

18 031,00

3 819,00

21 850,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11 181,00

3 819,00

15 000,00

Własne

11 181,00

3 819,00

15 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

249 803,00

74 594,00

324 397,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

249 803,00

74 594,00

324 397,00

Własne

249 803,00

74 594,00

324 397,00

85216

Zasiłki stałe

125 978,00

37 409,00

163 387,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

125 978,00

37 409,00

163 387,00

Własne

125 978,00

37 409,00

163 387,00

85295

Pozostała działalność

322 946,00

9 270,00

332 216,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

33 346,00

9 270,00

42 616,00

Zlecone

33 346,00

9 270,00

42 616,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

43 230,00

65 185,00

108 415,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

43 230,00

65 185,00

108 415,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32 000,00

58 667,00

90 667,00

Własne

32 000,00

58 667,00

90 667,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

11 230,00

6 518,00

17 748,00

Własne

11 230,00

6 518,00

17 748,00

Razem:

17 017 033,00

360 035,00

17 377 068,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 338/14
Burmistrza Lipska
z dnia 17 października 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

295 533,00

149 369,00

444 902,00

01095

Pozostała działalność

282 533,00

149 369,00

431 902,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 400,00

562,00

2 962,00

Zlecone

2 400,00

562,00

2 962,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

413,00

96,00

509,00

Zlecone

413,00

96,00

509,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

59,00

14,00

73,00

Zlecone

59,00

14,00

73,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

191,00

86,00

277,00

Zlecone

191,00

86,00

277,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 477,00

2 171,00

4 648,00

Zlecone

2 477,00

2 171,00

4 648,00

4430

Różne opłaty i składki

276 993,00

146 440,00

423 433,00

Zlecone

276 993,00

146 440,00

423 433,00

600

Transport i łączność

985 019,00

0,00

985 019,00

60016

Drogi publiczne gminne

962 656,00

0,00

962 656,00

4270

Zakup usług remontowych

61 356,00

- 10 000,00

51 356,00

Własne

61 356,00

- 10 000,00

51 356,00

4300

Zakup usług pozostałych

263 400,00

10 000,00

273 400,00

Własne

263 400,00

10 000,00

273 400,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

979 300,00

0,00

979 300,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

979 300,00

0,00

979 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

50,00

50,00

Własne

0,00

50,00

50,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

- 300,00

700,00

Własne

1 000,00

- 300,00

700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 650,00

1 350,00

Własne

2 000,00

- 650,00

1 350,00

4270

Zakup usług remontowych

500,00

1 500,00

2 000,00

Własne

500,00

1 500,00

2 000,00

4430

Różne opłaty i składki

400,00

- 400,00

0,00

Własne

400,00

- 400,00

0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

200,00

- 200,00

0,00

Własne

200,00

- 200,00

0,00

750

Administracja publiczna

2 113 251,00

1 002,00

2 114 253,00

75011

Urzędy wojewódzkie

165 700,00

1 002,00

166 702,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 500,00

1 002,00

19 502,00

Zlecone

8 000,00

1 002,00

9 002,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 718 631,00

0,00

1 718 631,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

201 000,00

- 4 000,00

197 000,00

Własne

201 000,00

- 4 000,00

197 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

88 042,00

4 000,00

92 042,00

Własne

88 042,00

4 000,00

92 042,00

801

Oświata i wychowanie

6 058 739,00

0,00

6 058 739,00

80101

Szkoły podstawowe

3 035 590,00

3 300,00

3 038 890,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

161 713,00

2 700,00

164 413,00

Własne

161 713,00

2 700,00

164 413,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

130 600,00

100,00

130 700,00

Własne

130 600,00

100,00

130 700,00

4270

Zakup usług remontowych

5 650,00

500,00

6 150,00

Własne

5 650,00

500,00

6 150,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

45 437,00

300,00

45 737,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 603,00

300,00

2 903,00

Własne

2 603,00

300,00

2 903,00

80104

Przedszkola

656 748,00

- 2 000,00

654 748,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58 300,00

1 000,00

59 300,00

Własne

58 300,00

1 000,00

59 300,00

4260

Zakup energii

12 500,00

- 1 000,00

11 500,00

Własne

12 500,00

- 1 000,00

11 500,00

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

Własne

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 500,00

- 1 000,00

7 500,00

Własne

8 500,00

- 1 000,00

7 500,00

80110

Gimnazja

1 765 987,00

- 2 200,00

1 763 787,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 149 000,00

- 5 300,00

1 143 700,00

Własne

1 149 000,00

- 5 300,00

1 143 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 965,00

2 600,00

53 565,00

Własne

50 965,00

2 600,00

53 565,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

500,00

4 000,00

Własne

3 500,00

500,00

4 000,00

80195

Pozostała działalność

78 339,00

600,00

78 939,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

600,00

6 600,00

Własne

6 000,00

600,00

6 600,00

852

Pomoc społeczna

3 726 403,00

144 479,00

3 870 882,00

85204

Rodziny zastępcze

22 500,00

150,00

22 650,00

4430

Różne opłaty i składki

22 500,00

150,00

22 650,00

Własne

22 500,00

150,00

22 650,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 700,00

- 150,00

4 550,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 337,00

- 150,00

1 187,00

Własne

1 337,00

- 150,00

1 187,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 959 097,00

19 387,00

1 978 484,00

3110

Świadczenia społeczne

1 795 472,00

18 457,00

1 813 929,00

Zlecone

1 795 472,00

18 457,00

1 813 929,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85 929,00

582,00

86 511,00

Zlecone

48 929,00

582,00

49 511,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 914,00

154,00

46 068,00

Zlecone

29 294,00

154,00

29 448,00

4580

Pozostałe odsetki

8 900,00

194,00

9 094,00

Zlecone

8 900,00

194,00

9 094,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

18 031,00

3 819,00

21 850,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

18 031,00

3 819,00

21 850,00

Własne

11 181,00

3 819,00

15 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

279 803,00

74 594,00

354 397,00

3110

Świadczenia społeczne

279 803,00

74 594,00

354 397,00

Własne

279 803,00

74 594,00

354 397,00

85216

Zasiłki stałe

138 978,00

37 409,00

176 387,00

3110

Świadczenia społeczne

138 978,00

37 409,00

176 387,00

Własne

138 978,00

37 409,00

176 387,00

85295

Pozostała działalność

410 071,00

9 270,00

419 341,00

3110

Świadczenia społeczne

408 325,00

9 000,00

417 325,00

Zlecone

31 600,00

9 000,00

40 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

652,00

200,00

852,00

Zlecone

652,00

200,00

852,00

4300

Zakup usług pozostałych

296,00

70,00

366,00

Zlecone

296,00

70,00

366,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

72 330,00

65 185,00

137 515,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

72 330,00

65 185,00

137 515,00

3240

Stypendia dla uczniów

60 100,00

58 667,00

118 767,00

Własne

60 100,00

58 667,00

118 767,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

12 230,00

6 518,00

18 748,00

Własne

12 230,00

6 518,00

18 748,00

Razem:

17 007 033,00

360 035,00

17 367 068,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 149.369 zł, za składkę na ubezpieczenie rentowe w rozdz. 75011 - 1.002 zł, na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadaczenia z funduszu alimentacyjnego 19.387 zł, na składkę zdrowotną 3.819 zł, na zasiłki okresowe 74.594 zł, na zasiłki stałe 37.409 zł, na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 9.270 zł. Na pomoc materialną uczniom zwiększono dotację o 58.667 zł i na wyprawkę szkolną o 6.518 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na Drogach gminnych o 10.000 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 1.550 zł, w Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 4.000 zł, Oświacie i wychowaniu o 8.300 zł i w Pomocy społecznej o 150 zł. Z tytułu wyprawki szkolnej dokonano przeszunięcia między szkołami (§ 3260: -340 zł SzP w Bartnikach, -1.100 zł SzP w Rygałówce, +1.440 zł ZSS w Lipsku).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe