Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 429/14 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 20 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 724.565,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 724.565,22 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 18.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.804.486,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 21.625.085,06 zł

2) dochody majątkowe kwota 3.179.401,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.404.694,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 18.168.462,06 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.236.232,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 428/14 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 429/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 20 października 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

460 835,12

276 576,22

737 411,34

01095

Pozostała działalność

460 835,12

276 576,22

737 411,34

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

460 835,12

276 576,22

737 411,34

750

Administracja publiczna

72 100,00

1 151,00

73 251,00

75011

Urzędy wojewódzkie

72 100,00

1 151,00

73 251,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

72 100,00

1 151,00

73 251,00

852

Pomoc społeczna

2 635 088,22

171 912,00

2 807 000,22

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 500 000,00

160 000,00

2 660 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 500 000,00

160 000,00

2 660 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

60 000,00

1 200,00

61 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

60 000,00

1 200,00

61 200,00

85295

Pozostała działalność

68 859,98

10 712,00

79 571,98

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

68 859,98

10 712,00

79 571,98

Razem:

3 275 455,84

449 639,22

3 725 095,06

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

718 154,00

181 153,00

899 307,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 220,00

2 029,00

6 249,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 220,00

2 029,00

6 249,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

366 454,00

82 074,00

448 528,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

366 454,00

82 074,00

448 528,00

85216

Zasiłki stałe

50 804,00

17 050,00

67 854,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

50 804,00

17 050,00

67 854,00

85295

Pozostała działalność

167 534,00

80 000,00

247 534,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

167 534,00

80 000,00

247 534,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26 502,00

93 773,00

120 275,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

26 502,00

93 773,00

120 275,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

80 000,00

80 000,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

26 502,00

13 773,00

40 275,00

20 802 665,00

274 926,00

21 077 591,00

DOCHODY OGÓŁEM

24 804 486,06

dochody bieżące

21 625 085,06

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 766 275,00

dochody majątkowe

3 179 401,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

3 045 201,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

34 200,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 429/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 20 października 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

460 835,12

276 576,22

737 411,34

01095

Pozostała działalność

460 835,12

276 576,22

737 411,34

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 214,10

644,67

1 858,77

4120

Składki na Fundusz Pracy

173,95

92,37

266,32

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 100,00

3 770,00

10 870,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

547,93

916,02

1 463,95

4430

Różne opłaty i składki

451 799,14

271 153,16

722 952,30

750

Administracja publiczna

72 100,00

1 151,00

73 251,00

75011

Urzędy wojewódzkie

72 100,00

1 151,00

73 251,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 600,00

1 151,00

11 751,00

852

Pomoc społeczna

2 635 088,22

171 912,00

2 807 000,22

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 500 000,00

160 000,00

2 660 000,00

3110

Świadczenia społeczne

2 385 400,00

155 200,00

2 540 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 622,00

- 122,00

42 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 600,00

2 100,00

9 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 397,00

2 122,00

4 519,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

250,00

700,00

950,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

60 000,00

1 200,00

61 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 130,00

1 200,00

8 330,00

85295

Pozostała działalność

68 859,98

10 712,00

79 571,98

3110

Świadczenia społeczne

66 000,00

10 400,00

76 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 859,98

312,00

3 171,98

Razem:

3 275 455,84

449 639,22

3 725 095,06

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

801

Oświata i wychowanie

6 140 519,00

0,00

6 140 519,00

80101

Szkoły podstawowe

3 020 100,00

5 700,00

3 025 800,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

125 000,00

1 755,00

126 755,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 869 600,00

3 700,00

1 873 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

- 800,00

2 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

227 924,00

1 000,00

228 924,00

4300

Zakup usług pozostałych

39 000,00

- 2 955,00

36 045,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

108 100,00

3 000,00

111 100,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

664 018,00

- 4 700,00

659 318,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

223 000,00

- 4 700,00

218 300,00

80110

Gimnazja

1 539 450,00

0,00

1 539 450,00

4260

Zakup energii

17 000,00

- 500,00

16 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

54 500,00

500,00

55 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

21 650,00

- 1 000,00

20 650,00

4410

Podróże służbowe krajowe

7 000,00

- 1 000,00

6 000,00

852

Pomoc społeczna

1 416 455,00

181 153,00

1 597 608,00

85202

Domy pomocy społecznej

157 200,00

- 8 000,00

149 200,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

157 200,00

- 8 000,00

149 200,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 820,00

2 029,00

6 849,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 820,00

2 029,00

6 849,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

395 104,00

82 074,00

477 178,00

3110

Świadczenia społeczne

395 104,00

82 074,00

477 178,00

85216

Zasiłki stałe

50 804,00

17 050,00

67 854,00

3110

Świadczenia społeczne

50 804,00

17 050,00

67 854,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

381 210,00

8 000,00

389 210,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

267 000,00

8 000,00

275 000,00

85295

Pozostała działalność

314 110,00

80 000,00

394 110,00

3110

Świadczenia społeczne

235 534,00

80 000,00

315 534,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

150 000,00

0,00

150 000,00

85395

Pozostała działalność

150 000,00

0,00

150 000,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

336,00

3,00

339,00

4419

Podróże służbowe krajowe

79,00

- 3,00

76,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

111 351,00

93 773,00

205 124,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

46 502,00

93 773,00

140 275,00

3240

Stypendia dla uczniów

1 000,00

70 000,00

71 000,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

45 502,00

23 773,00

69 275,00

Razem:

20 402 873,00

274 926,00

20 677 799,00

WYDATKI OGÓŁEM

24 404 694,06

w tym:

wydatki bieżące

18 168 462,06

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 735 215,82

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 826 298,07

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 908 917,75

2) Dotacje na zadania bieżące

183 798,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 147 135,24

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

782 313,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

320 000,00

wydatki majątkowe

6 236 232,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 190 732,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 142 769,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 429/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 20 października 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych gminy w kwocie - 724.565,22 zł

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostki - 18.080,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe