| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/392/14 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Suwałki ustalonym uchwałą Nr V/45/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suwałki (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 899, z 2008 r. Nr 305, poz. 3139) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zakres działania gminy określają:

1) ustawy i akty prawne wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy;

2) porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;

3) uchwały rady gminy podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2. Na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na jej obszarze (prawo miejscowe).

3. Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do wglądu w urzędzie.";

2) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Organami gminy są:

1) Rada Gminy;

2) Wójt Gminy.";

3) § 12 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Każdy może przeglądać dokumenty, sporządzać z nich odpisy, kopie i notatki zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782). Żądanie uwierzytelnienia sporządzonych odpisów może być uwzględnione gdy jest uzasadnione ważnym interesem wnioskodawcy.";

4) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rada obraduje na sesjach:

1) zwyczajnych;

2) nadzwyczajnych.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

3. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. Sesje nadzwyczajne mogą być zwoływane w trybie:

1) zwykłym - zawiadomienie i materiały otrzymują radni nie później niż 3 dni przed terminem sesji,

2) pilnym - niezwłocznie, bez konieczności zachowania terminu zawiadomienia radnych i dostarczenia materiałów.

4. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. O sesji rady zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz z innymi materiałami związanymi z porządkiem obrad. Zawiadomienie powinno zawierać: miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

6. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, przewodniczący rady jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości, a w szczególności przez:

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

2) przekazaniu informacji sołtysom,

3) umieszczenie na stronie internetowej gminy.";

5) § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.";

6) w § 16 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

Rada może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania imiennego. Głosowanie imienne jest formą głosowania jawnego. W przypadku głosowania imiennego, odczytywani z listy obecności kolejno radni zajmują stanowisko w danej sprawie głosując "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się". Nazwiska i imiona radnych biorących udział w głosowaniu imiennym oraz ich stanowisko w danej sprawie odnotowuje się w protokole.";

7) § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z trzech radnych, którzy ze swojego grona wybierają przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, której głosowanie dotyczy.

2. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania ustala i objaśnia sposób głosowania.

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji rady.";

8) w § 19 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad sesji nadzwyczajnych nie musi obejmować wszystkich punktów porządku obrad wymienionych w ust. 1.";

9) § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii wójta, ustala listę gości zaproszonych na sesję.

2. W sesjach rady uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz i skarbnik gminy.

3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy;

2) wskazany pracownik urzędu gminy.";

10) § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Radni i kierownicy jednostek pomocniczych mogą składać interpelacje, zapytania i wnioski na sesji lub w okresie między sesjami na ręce przewodniczącego lub wójta.

2. Odpowiedź na interpelacje i wnioski jest udzielana ustnie na sesji bądź pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub wniosku.

3. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winne one być sformułowane jasno i zwięźle.";

11) § 29 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

przebieg głosowania i jego wynik, w tym liczbę głosów za, przeciw i wytrzymujących się;";

12) § 32:

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Członkowie komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji oraz wiceprzewodniczącego komisji.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

Wspólne posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący lub przewodniczący jednej komisji w porozumieniu z przewodniczącymi pozostałych komisji. Wspólne posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący lub jeden z przewodniczących komisji wybrany na tym posiedzeniu. Głosowanie na wspólnym posiedzeniu komisji odbywa się łącznie.";

13) § 33 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.";

14) § 40 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

ustala termin i proponowany porządek posiedzeń, który podaje do publicznej wiadomości;";

15) § 58 otrzymuje następujące brzmienie:

W gminie działają następujące sołectwa: Biała Woda, Białe, Bobrowisko, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Burdeniszki, Cimochowizna, Czarnakowizna, Czerwony Folwark, Dubowo Pierwsze, Dubowo Drugie, Gawrych Ruda, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Krzywe, Kuków-Folwark, Kuków, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Niemcowizna, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Osowa, Piertanie, Płociczno-Tartak, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Sobolewo, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Żyliny.";

16) § 65 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów." ";

17) § 66 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Projekt budżetu przygotowuje wójt, uwzględniając zasady określone w ustawie o finansach publicznych.

2. Rada określa w drodze uchwały tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, w szczególności:

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu gminy;

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej gminy;

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które wójt przedłoży radzie wraz z projektem uchwały budżetowej.

3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi wójt przedkłada:

1) radzie;

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.";

18) § 67 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Budżet jest uchwalany przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony radzie.

2. Bez zgody wójta, rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet gminy w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej gminy.";

19) § 68 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt, który sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków budżetu gminy.

2. Wójt przedkłada radzie i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

3. Sprawozdanie finansowe gminy wójt przekazuje radzie, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

4. Komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym wniosek w sprawie absolutorium dla wójta.

6. Rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

7. Nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy;

2) sprawozdaniem finansowym;

3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

4) informacją o stanie mienia gminy;

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »