Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 188/XXXV/14 Rady Gminy Rutki

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Roczny program współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski


Załącznik do Uchwały Nr 188/XXXV/14
Rady Gminy Rutki
z dnia 31 października 2014 r.

ROCZNY PROGRAM
WSPÓŁPRACY GMINY RUTKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK.

Postanowienia ogólne

Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) zwaną dalej ustawą;

2) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;

3) programie - rozumie się przez to "Roczny Program współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok."

§ 2. 1. Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu, jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Gminy.

2. Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w szczególności przez:.

1) określenie priorytetowych zadań publicznych;

2) udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;

3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Rutki;

4) podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.

§ 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1) pomocniczość - polegających na udzielaniu pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, dla zapewnienia wykonywania zadań w sposób profesjonalny i terminowy.

2) suwerenność stron - polegającej na prawie do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, respektując odrębność i niezależność każdej ze stron;

3) partnerstwa - polegającego na współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi opartej na obopólnej chęci wzajemnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;

4) efektywność - polegającej na dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych w sposób terminowy, oszczędny i celowy;

5) uczciwej konkurencji - polegających na działaniu stron zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszającymi wzajemnego dobra;

6) jawność - polegających na udostępnianiu przez strony informacji o kosztach, efektach, celach współpracy, jak również środkach finansowych zaplanowanych na realizację zadań, a także procedur postępowania przy wyborze realizatorów zadań publicznych.

§ 4. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach;

2) określenie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania;

3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.

§ 5. Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym Gminy z podmiotami Programu są:

1) zlecanie podmiotom Programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie;

2) powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji;

3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:

a) zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań,

b) bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy Rutki i posiedzeniach Komisji, na których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych;

4) konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych poprzez:

a) udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu projektów rocznych programów współpracy,

b) udostępnianie organizacjom pozarządowym projektów uchwał z zakresu związanego z ich statutową działalnością;

5) inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:

a) udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne,

b) bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składaniu wniosków aplikacyjnych,

c) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych,

d) merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza terenu gminy.

§ 6. 1. Obszar współpracy Gminy z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego w roku 2015 określa się zadania z zakresu:
1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego;

2) ochrony i promocji zdrowia;

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

7) przeglądu imprez artystycznych, promocji gminy;

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

9) alternatywnych form edukacji, w tym edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem;

10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

§ 7. Sposób realizacji programu i tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1) zlecanie realizacji zadań może odbywać się w formie:

a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b) wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2) zlecanie realizacji zadań następuje w trybie otwartego konkursu, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania;

3) w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert Wójt powołuje Komisję Konkursową, ustala jej skład i zasady działania;

4) w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie sfinansowanie nowych projektów i przedsięwzięć nie zaplanowanych w programie.

§ 8. Warunkiem zlecenia przez Gminę organizacji zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 9. Okres realizacji programu.

Gmina Rutki realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2015.

§ 10. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

Gmina Rutki współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2015 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

§ 11. Sposób oceny realizacji programu.

1. Wskaźnikami efektywności Rocznego Programu są:

1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy);

3) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych;

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację tych zadań;

5) łączna wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;

6) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu zajmują się właściwe merytorycznie stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe