Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 192/XXXV/14 Rady Gminy Rutki

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości rurociągi wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, budynki stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków oraz zajęte pod nie grunty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe