Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/232/2014 Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 1072), art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182, poz. 509, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłek na ekonomiczne usamodzielnianie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe będące w zakresie zadań własnych gminy zwane dalej wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Zasiłek celowy, okresowy, pomoc rzeczowa, zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie się osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe według art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej można przyznać pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty świadczenia.

§ 3. 1. Wysokość wydatku podlegająca zwrotowi nie może być niższa niż 10% całej kwoty świadczenia.

2. W przypadku, gdy kwota świadczenia zostanie wykorzystana na inny cel, niż określone w decyzji przyznającej to świadczenie, to podlega ona zwrotowi w całości.

3. Zwrot wydatku może mieć charakter spłaty jednorazowej lub ratalnej.

§ 4. 1. W szczególnych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od żądania zwrotu wydatków na świadczenia w części lub w całości. Odstąpienie od żądania zwrotu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego.

2. Za uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 uważa się wystąpienie, co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w art. 7 pkt 2 - 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Zwrotu dokonuje się w sposób określony w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/75/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 180, poz. 2158).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe