Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/233/2014 Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182, poz. 509, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/123/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 1924).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/233/2014
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 listopada 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTABINIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną Gminy Sztabin.

2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) uchwały Nr IX/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Sztabinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.);

3) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.);

5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.);

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.);

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.);

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.);

11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm.);

12) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.);

13) ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.);

15) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.);

16) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 12 grudnia 2013 r., poz. 1024 ze zm.);

17) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.);

18) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.2013 r. poz. 135 ze zm.);

19) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.);

20) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.2013 r. poz. 1650 ze zm.);

21) ) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012, poz. 1356 ze zm.);

22) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.);

23) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 ze zm.);

24) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014, poz. 567);

25) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014, poz. 755 ze zm.);

26) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 w sprawie sposobu, trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836 ze zm.);

27) innych obowiązujących aktów prawnych w zakresie przedmiotu działania Ośrodka;

28) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Sztabin.

2. Ośrodek może współpracować z instytucjami i organizacjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej także poza obszarem gminy.

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin.

4. Ośrodek posługuje się pieczątką nagłówkową o treści "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin, tel. 87 6410203, fax 87 641 20 52, NIP 846-145-24-83, REGON 790734718".

§ 3. Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy sprawuje Wójt Gminy Sztabin.

§ 4. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 5. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

13) dożywianie dzieci;

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 6. Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 7. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom o których mowa w art. 5a;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1 zapewnia budżet państwa.

3. Koszt obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

§ 8. Do zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

§ 9. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez ustalanie uprawnień i wypłacanie tych dodatków.

§ 10. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 11. Ośrodek załatwia sprawy z zakresu ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

§ 12. Ośrodek załatwia sprawy z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

§ 13. Ośrodek załatwia sprawy z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

§ 14. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie nie wymienione wyżej, wynikające z przepisów wskazanych w § 1 ust. 2 Statutu.

§ 15. W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Zarządzanie i Organizacja

§ 16. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia na podstawie umowy o pracę oraz zwalnia Wójt Gminy Sztabin.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Sztabin.

4. Kierownik Ośrodka jest upoważniony przez Wójta Gminy Sztabin do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej.

5. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sztabin i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.

6. Upoważnienie o którym mowa w ust. 4 i 5 może być udzielone przez Wójta Gminy Sztabin innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 17. Kierownik Ośrodka może dochodzić roszczeń i składać wnioski do Sądu na rzecz obywateli w sprawach o alimenty.

§ 18. Kierownik Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.

§ 19. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz prawa i obowiązki pracowników związane z procesem pracy pracowników Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 20. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Sztabin.

2. Nadzór merytoryczny nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa

§ 21. Ośrodek jest jednostką budżetową.

§ 22. Ośrodek jest jednostką Gminy Sztabin realizującą zadania pomocy społecznej.

§ 23. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

§ 24. Zadania ustawowo zlecone finansowane są ze środków przydzielonych z budżetu państwa.

§ 25. Zadania własne finansowane są z budżetu gminy oraz współfinansowane z budżetu państwa.

§ 26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie jest dysponentem II stopnia w zakresie wydatkowania środków budżetowych.

§ 27. Ośrodek do realizacji swoich celów może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także ze źródeł określonych w odrębnych przepisach.

§ 28. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Kierownik.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 29. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Sztabin.

2. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe