Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 28/2014 Prezydenta Miasta Suwałk; Wójta Gminy Przerośl

z dnia 20 października 2014r.

w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej „religią”, dla ucznia(-ów) z terenu Gminy Przerośl w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz § 2 ust. 1-3 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. Nr 83, poz. 390, z 1999r. Nr 67, poz. 753, z 2014 r. poz. 478), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu Gminy Przerośl w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach.

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

2. Lekcje religii odbywać się będą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, zlokalizowanym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Suwałkach, przy ul. Mereckiego 37.

3. Nauka religii organizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego a nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej.

4. Przekazujący posiada prawo wglądu do dokumentacji, w tym finansowej związanej z realizacją przedmiotowego zadania.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego uczęszczających na przedmiotowe zajęcia religii, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2014 r., w wysokości 125,52 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 52/100) miesięcznie
na jednego ucznia, czyli dotacja na dwóch uczniów w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 1004,16 zł (słownie: jeden tysiąc cztery złote 16/100);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2014 r.

2. Kalkulację całkowitych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

4. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2014 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia religii, o których mowa w § 2 ust. 2 w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w wyżej wskazanym punkcie katechetycznym, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2015 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5.

5. W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym na zajęcia religii w danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał na te zajęcia co najmniej jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przerośli: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak, Oddział w Suwałkach, nr 88 9367 0007 0040 0000 0635 0001.

7. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146).

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przyjmującego i jeden dla Przekazującego. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości:

- Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałki


Wiesław Stelmach

Wójt Gminy Przerośl


Sławomir Renkiewicz


Skarbnik Gminy Przerośl


Grażyna Franko


Załącznik do Porozumienia Nr 28/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 października 2014 r.

KALKULACJA - koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Miesięczny koszt zatrudnienia

§ 4010

1346,80

§ 4040

111,18

§ 4110

250,63

§ 4120

35,72

§ 4440

138,40

RAZEM

1882,73

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii

10

Liczba grup, w których realizowana będzie nauka religii

5

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów z Gminy Przerośl

15/2

Koszt nauki ww. religii na 1 ucznia

125,52

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe