Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łomża; Wójta Gminy Łomża

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie pokrycia kosztów korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Łomża przez mieszkańców gminy Łomża w lokalnym transporcie zbiorowym

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.), strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Osoby zameldowane na terenie Gminy Łomża mogą korzystać z ulgowych i bezpłatnych przejazdów w lokalnym transporcie zbiorowym, którego organizatorem jest Miasto Łomża, a operatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Zakład Budżetowy, zwane dalej MPK, na zasadach i w zakresie jak osoby zameldowane na terenie Miasta Łomża.

2. Gmina Łomża zobowiązuje się do pokrycia kosztów korzystania z przejazdów określonych w ust. 1, to jest do pokrycia dochodów utraconych przez MPK w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Koszty, o których mowa w § 1 zostały określone przez MPK i w momencie zawarcia porozumienia - w skali roku - wynoszą 12073 zł. (słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote).

2. Kwota określona w pkt.1 będzie waloryzowana każdorazowo po uchwaleniu przez Radę Miejską zmiany cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie Łomży, proporcjonalnie do zmiany tych cen, z zastosowaniem tej zasady od dnia wejścia w życie zmiany cen biletów.

3. W I kwartale 2015 roku MPK przeprowadzi badania w celu sprawdzenia ilości osób zameldowanych na terenie Gminy Łomża, korzystających z ulgowych i bezpłatnych przejazdów w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Łomży. Kwota określona w pkt 1 ulegnie zmianie, jeżeli w wyniku badań okaże się, że koszty realizacji niniejszego porozumienia różnią się istotnie od określonych w momencie zawarcia porozumienia.

§ 3. Rozliczenie kosztów obsługi przewozów osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów będzie następowało na podstawie faktur wystawianych przez MPK, w ratach miesięcznych, stanowiących 1/12 kwoty należności rocznej, po zakończeniu danego miesiąca.

§ 4. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Warunkiem wejścia w życie niniejszego porozumienia jest podjęcie przez Radę Miejską Łomży uchwały uprawniającej osoby zameldowane na terenie Gminy Łomża do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji, o których mowa w § 1, na zasadach i w zakresie jaki przysługuje osobom zameldowanym na terenie Miasta Łomża.

3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5. 1. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy Prawo przewozowe.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

GMINA ŁOMŻA

Wójt Gminy Łomża
Jacek Albin Nowakowski

MIASTO ŁOMŻA

Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe